Szombat esti alkonyati zsolozsma – 6. hang, Csodatevő Gergely főpap emléknapja (2019.11.16.)

Csodatévő Szent Gergely, ókeresztény görög püspök, egyházi író. Előkelő pogány családban született Neokaiszareiában, és testvérével, Athenodorosszal együtt 5 éven keresztül tanult Órigenésznél Kaiszareiában. Születési dátum: i. sz. 213., Niksar, Törökország. Meghalt: i. sz. 270., Pontosz Forrás: Wikipedia

Az alkonyati zsolozsma változó részei:

Uram, tehozzád

6. hang

Uram, tehozzád kiáltok, / hallgass meg engem; / figyelmezz imádságom hangjára, / midőn tehozzád kiáltok; /’ hallgass meg engem, Uram!

Igazodjék fel az én imádságom, / mint a tömjénfüst a te színed elé; / kezeimnek fölemelése / esti áldozat gyanánt. /’ Hallgass meg engem, Uram!

6. hang

Győzelmet aratván Krisztus a poklok felett / fölszálltál a keresztre, / hogy a halál sötétségében ülőket fölmaszd magaddal, / ki a haláltól szabad vagy, / és mindnyájunknak életet árasztasz / a te világosságod által, / mindenható Üdzítő, /’ nyörülj rajtunk.

Ma megtörte Krisztus a halált, / s mint megmon, föltámadt, / és örömet szerzett a világnak, / hogy mi mindnyájan fölkiáltván így énekeljünk: / Ó élet forrása, / megközelíthetetlen világosság, / mindenható Üdzítő, /’ nyörülj rajtunk.

A te színed elől, ki mindenütt jelen vagy, / mi bűnösök hová fussunk? / A mennyekben magad lakozol, / a poklokban megtörted a halált. / Vagy a tenger mélyébe? / Ott is jelen van a te kezed, Uralkodó! / Hozzád menekülünk tehát, / és előtted leborulván imádkozunk: / Ki feltámadtál halottaidból, /’ nyörülj rajtunk.

A te kereszteddel dicsekszünk, Krisztus, / a te feltámadásodat énekeljük és magasztaljuk, / mert te vagy a mi Istenünk, /’ kívüled más Istent nem ismerünk.

Mindig áldván az Urat / énekeljük az ő felmadását, / mert a keresztet elszenvedvén /’ halállal megrontotta a halált.

Dicsőség a te erődnek Uram, / mert legyőzted a halál urának hatalmát, / és kereszted által megújítottál bennünket, / ajándékozván nekünk életet /’ és örök épséget.

Eltemettesed, Uram, / a pokol bilincseit feloldván szétzúzta, / halottaidból való föltámadásod által pedig / a világot megvilágotottad, /’ Urunk, dicsőség néked!

6. hang. Minta: Minden reményüket…

Teljesen fölszentelt / és az isteni törvények hű köveje voltál, / szent Gergely főpap, / ki a Szentlélektől megárnyékoltatva / a főpapi kenetet mélan vetted fel, / és mindenkor tiszta lélekkel járultál a szentek szenlyébe, / mennyei világosságtól elárasztva / a szent titkok malasztjában bőven szesítettél. / Azért, mint dicső főpap, / bizalommal esedezzél /’ a mi lelkünkért.

Megvilágosíttatván / a te életed az erények gazdagságával, / a híveket fölvilágotottad, / és a csalárdság sötétségét szétoszlattad, / mert mint valódi tündöklő Nap jelentél meg, / ó áldottlelkű szent Gergely főpap, / és mostan odaköltöztél, / ahol a soha le nem áldozó világosság fényeskedik; / – ki a Szentlélek malasztjával az örök világosság fia voltál. / Azért a te dicsőséges és fényes emlékedet állandóan ünnepelvén, /’ nevedet szeretettel tiszteljük.

A te elméd, jámboréletű szent főpap, / Isten kegyelméből élő hittel fölékesíttetvén, / másoknak is világító szövétnek gyanánt szolgáltál, / halandó testben a halhatatlanságról bölcsen gondoskodván, / a testnélküli angyalokhoz hasonló tisztaságban éltél, / a gonosz indulatokat megkezvén / a bűnös szenvedélyek fölött fényes győzelmet arattál, / miért is, ó legbölcsebb szent Gergely főpap / és fényes vigító, / bizalommal esedezzél / a te emkedet /’ szeretettel tisztelő hívekért.

Dicsőség… 8. hang

Örülj és hű szolga, / Krisztus szőlőjének jó munkása, / ki a nap hevét és terhét is viselted, / ki a neked adott talentumokat kamatoztattad, / és a hozzád való visszatérésig el nem rejtetted, / ezért megnyíltak számodra a menny kapui: / Menj be a te Urad ömébe, ó Szent, /’ és esedezzél érettünk.

Most és. 6. hang Nagy dogmatikon.

Ó, ki ne áldana téged tisztaságos Szűz, / ki ne magasztalná a te legtisztább szülésedet? / Mert az Atyától öröktől fogva kisugárzott egyszülött Fiú / felfoghatatlan módon megtestesülvén tőled született, / ki isteni természetét megtartván / egyszersmind emberi természetet is viselt, / kit nem megosztott két személynek vallunk, / hanem egymással össze nem folyó két természet Urának ismerünk, / Őt imádd, tiszta boldogságos Szűz, /’ hogy könyörüljön a mi lelkünkön.

Előverses sztichirák

6. hang

A te feltámadásodat, Krisztus Üdvözítőnk, / angyalok éneklik a mennyekben, / és minket is méltass e földön, / hogy tiszta szívvel énekeljünk /’ és dicsőítsünk téged.

Az érckapukat összetörted, / és a pokol zárait letöréd, / mint mindenható Isten, / az elesett emberi nemet föltámasztottad. / Azért mi egyhangúlag kiáltjuk: / Ki halottaidból föltámadtál, /’ Uram, dicsőség néked.

A régi romlásból megújítani akarván minket / Krisztus a keresztre szegeztetik, / és a sírba tétetik, / kit a kenethozó asszonyok könnyek közt kerestek / siránkozva mondván: / Ó, jaj nekünk édes Üdvözítőnk, / miképp kegyeskedtél elhelyezkedni a sírban, / miképp lophattak el téged, / s mely helyen van elrejtve a te életadó tested? / De ó, Uralkodó, ígéreted szerint jelenj meg nekünk, / s törüld le keserű könnyeinket. / A siránkozókhoz pedig így kiáltott az angyal: / Fölhagyva a rással / az Apostoloknak mondjátok, hogy feltámadott az Úr, / ajándékozván a világnak megtisztulást /’ és gazdag kegyelmet.

Akaratod szerint keresztre feszíttettél, Krisztus, / és a halált eltemettetésed által lefegyverezvén / harmadnapon, mint Isten, dicsőséggel támadtál fel, / ajándékozván a világnak vég nélküli életet /’ és gazdag kegyelmet.

Dicsőség. 2. hang

Ki angyalokhoz méltó testi életeddel / az angyalokat és embereket bámulatra ragadtad, / a papokat és szerzeteseket örömmel töltötted be, / királyoknak és fejedelmeknek büszkesége voltál, / Isten pedig megdicsőített, / ki maga is megdicsőült tebenned, / esedezzél érettünk hozzá, /’ mint fölszentelt atyánk.

Most és. 2. hang

Ó csodák csodája, / ki látott férfi nélkül szült, / és szűz anya áltat dajkált magzatot? / Bizonnyal Isten akaratának nyilvánulása ez újdonszülött, / kit te, ó ria, / mivel kezeiden hordoztad, / s anyai bizalommal viseltetel hozzá, / ne szűnjél meg imádva kérni, / hogy engesztelődjék irányunkban, / kik téged tisztelünk, /’ és üdvözítse a mi lelkeinket.

Tropárok

6. hang

Angyali erők jelentek meg, Uram, a te rodon, / és az őrző katonák levének, mint a holtak, / és Mária állott a sírnál, / keresvén a te legtisztább testedet: / te pedig meghódítád a poklot, / nem kísértetvén meg általa, / és találkoztál a Szűzzel, / életet ajándékozván neki. / Ki feltámadtál halottaidból, /’ Uram, dicsőség néked!

Dicsőség. 4. hang

A hitnek szabálya, a béketűrésnek példányképe / és az önmegtagadásnak tatója gyanánt / adott téged a maga nyájának az örök Igazság. / Azért alázatosságoddal elnyerted a magasságot, / szegénységeddel a gazdagságot, / Gergely püspök atyánk, / imádd Krisztus Istent, /’ hogy üdvözítse a mi lelkünket!

Most és. 4. hang

Az örök idők óta elrejtett / s még az angyalok előtt is ismeretlen mély titok / teáltalad, Istenszülő, lett a földön nyilvánvalóvá: / az összevegyülés nélkül változatlanul megtestesült / és önként keresztre emelkedett Isten, / ki föltámasztotta ősatyánkat, /’ mentse meg a haláltól a mi lelkünket is!

A teljes zsolozsma szövege letölthető a következő oldalról: https://hd.gorogkatolikus.hu/A-zsolozsma-az-egyhaz-imadsaga—2019-november-11-17-2019-november-10