Előesti alkonyati zsolozsma változó részei Szent Fülöp Apostol tiszteletére – Nov.14.

A szerfölött dicséretes Szent Fülöp apostol emléke.

Uram, tehozzád… után hat előverset veszünk, és elénekeljük a három mintadallamra szóló sztihirát, mindhármat megismételve.

6. hang. Minta: Minden reményüket…

A vezeklést tetted a tiszta szemlélődés alapjává, * és a szemlélődést az Isten előtti kedves cselekedetek középpontjává, * és méltóvá lettél arra, ó boldog, * hogy Krisztus megmutassa neked az Atya kifejezhetetlen dicsőségét. * Minden értelmes lény vonzódik a teremtő Istenhez, * és te rátaláltál a vágyva vágyott Lényre, * és nyomban megkaptad pecsétjét, a Fiút. * Bátran esedezzél hozzá a mi lelkünkért!

Mint Mózes, csak fölfelé, * mindig Isten felé tartottál, * mert az Istent látni kívántad. * És meg is láttad az ő látható képmását, * akinek hasonlóságát magadba fogadtad. * Mert az Atyának pontos megismerése és kinyilvánulása maga a Fiú, * minthogy az Atyának és a Fiúnak egy a lényege, * és mindenfelé teljesen nyilvánvaló az egysége, * uralma és ereje, * dicsősége és tisztelete.

A Szentlélek ihletésére * és isteni fuvallatra megszólaló fuvola voltál, * és a világon az Üdvözítő világ fölötti evangéliumát zengted, * tüzes nyelveddel minden csábítást mint valami pozdorját * és mint száraz füvet fölperzseltél, * és a mindenség Uralkodóját, az Úr Krisztust, * a földkerekségnek hirdetted, * Istentől ihletett Fülöp!

Dicsőség… 6. hang. Bizánci Leó császártól

A nagy világosság sugaraitól lángra lobbanva * az egész világot megvilágosító fáklyává lettél! * A világosság Atyját keresve, őt a Fiúban megtaláltad. * Mert a világosságban látjuk meg a világosságot. * S habár ő pecsétlenyomat, * az eredeti pecsétet világosan ábrázolja. * Hozzá esedezzél, ó Fülöp, szent apostol, * hogy üdvözítse azokat, * kiket megpecsételt isteni vérével!

Most és… Theotokion (az Istenszülőnek):

Ó, ki ne áldana téged, legszentebb Szűz, * ki ne magasztalná a te legtisztább szülésedet? * Mert az Atyától öröktől fogva kisugárzott egyszülött Fiú * fölfoghatatlan módon megtestesülvén, tőled született, * ki isteni természetét megtartván * egyszersmind emberi természetet is viselt; * kit nem megosztott két személynek vallunk, * hanem egymással össze nem folyó két természet Urának ismerünk. * Őt imádd, tiszta, boldogságos Szűz, * hogy könyörüljön a mi lelkünkön!

Előverses sztihirák:

A mintadallamra szóló sztihirák.

8. hang. Minta: Ó, megdöbbentő csoda!

Ó, megdöbbentő csoda! * Az apostol, ki egykor tavon halászott, * Isten rendeléséből emberek halászává lesz, * és nemzeteket fog ki az igék által szőtt hálóval. * A kereszt horgával a világban horgászik. * Ó, milyen zsákmányt vitt Krisztus elé az Isten szolgája, * kinek emlékét ma ünnepeljük!

Elővers: Egész földre elhat az ő szózatuk, és a földkerekség határaira igéjük.

Ó, megdöbbentő csoda! * Az Isten küldötte, Fülöp apostol mint bárány, * félelem nélkül elment a farkasok közé, * s a vadállatokat híven, kezes bárányokká tette, * és a világot Isten terve szerint átformálta. * Ó, milyen csodálatos a hitnek munkája, * milyen kimondhatatlan csoda! * Az ő könyörgésére üdvözítsd a mi lelkünket, * egyetlen emberszerető!

Elővers: Az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő keze alkotmányait hirdeti az égboltozat!.

Ó, megdöbbentő csoda! * Bölcsesség edényében életet árasztó víztartóként * jelent meg a világban levőknek Fülöp apostol, * s belőle a hittanítás folyója fakad, * melyből a csodák italát isszuk. * Ó, milyen fönséges csodajeleket művelt az Isten küldötte, * kinek emlékét hittel megtartjuk!

Dicsőség… 2. hang.

Elhagytad a földieket és Krisztust követted, * megpecsételt a Szentlélek lehelete * és elküldött az elveszett nemzetekhez, * hogy az istenismeret világosságára vezesd az embereket, * ó, Fülöp apostol! * Istenszerető küzdelmedet befejezted, * lelkedet sokféle kín árán Istennek adtad. * Őhozzá esedezzél, teljesen boldog, * hogy adja meg nekünk a nagy irgalmat!

Most és… Theotokion (az Istenszülőnek):

Minden reményemet beléd helyezem, Istennek anyja, * őrizz meg engem a te oltalmad alatt!

Tropár. 3. hang.

Szent Fülöp apostol, imádd a kegyelmes Istent, * hogy ajándékozzon bűnbocsánatot a mi lelkünknek!

Elbocsátó.