Az Atyák tanításai a tisztaságról

Részlet Isten megtapasztalása az imában című könyvből

(Matta el Meszkin, 175. old.;179.old.)

Az Atyák mondásai

Mit jelent tömören a tisztaság?

  • Olyan szív, ami részvételt táplál minden teremtmény iránt…
  • Milyen az a szív, ami részvételt táplál?
  • Az egész teremtés, az emberek, a madarak, az állatok, minden teremtmény iránt égő szív… Amikor rájuk gondol, amikor látja őket, a szeme könnybe lábad. Olyan heves, erős és állandó az együttérzés benne, hogy szíve képtelen elviselni, hogy lássa vagy hallja, hogy akár a legkisebb rossz is érjen egy teremtményt. Ezért könnyek között imádkozik minden órában az oktalan állatokért, hogy nyerjenek oltalmat és mindazokért, akik ártanak nekik, az igazság ellenségeiért, hogy nyerjenek megbocsátást. (Szír vagy Ninivei Szent Izsák)

Tisztaság nélkül senkinek a teste és szíve nem lehet tökéletes Isten előtt, ahogy a Szent Evangéliumban meg van írva: „Boldogok a szívükben tiszták, mert ők látni fogják Istent” (M 5,8). A tökéletesség tehát a tiszta szívből születik… Legyetek tehát készen halálotokig a küzdelemre és a harcra, és ne őrizzetek haragot magatokban senki iránt, mert különben a gyilkosok közé sorolnak titeket az Írás szerint: „Mindaz, aki gyűlöli testvérét, gyilkos” (1Ján 3,15)

„S bárki, aki közületek igazságtalanságot szenved el, fogadja az örömmel és ajánlja az ügyet Isten kezébe, hiszen Ő az igazságos Úr, akié a megtorlás joga. És bárki közületek igazságtalan a szomszédjával, siessen az Úrhoz megalázkodni, és kérve kérje szomszédját, hogy az Úr megbocsáthasson neki. Ne hagyd, hogy a nap lenyugodjon haragod fölött” (vö. Ef 4,26), ahogy az Írás tanítja nekünk, és irtsatok ki a szívetekből minden rossz gondolatot, ami aggaszt benneteket.

(Nagy Szent Antal, Levelek)

Részlet Áthoszi Porfíriosz atya tanításai című könyvből (212.old.)

Ha Krisztus szeretetének szenteljük magunkat, minden megváltozik, minden átformálódik, átalakul és átlényegül. Düh, harag, irigység, rosszindulat, botránkozás, itélkezés, hálátlanság, melankólia, depresszió – mindez szeretetté, örömmé, vágyakozássá, isteni szerelemmé változik! Ez a Paradicsom!”