“Velünk az Isten, értsétek meg nemzetek, * és térjetek meg, mert velünk az Isten!”

Sztihirák a 6. királyi imaórából

1. hang. Jertek, hívek, emelkedjünk föl lelkileg, * és meglátjuk a Betlehemben történendő isteni leszállást a magasságból, * és értelmünket megtisztítva * az Életnek hozzunk olaj helyett erényeket, * híven előkészítvén a kisded születési ünnepét, * lelkünk mélyéből kiáltván: * Dicsőség a Szentháromságban levő magasságbeli Istennek, * ki iránt az emberekben jóakarat nyilvánult, * aki megszabadítá Ádámot az eredeti átoktól, * mint Emberszerető.

Dicsőség. 5. hang. Jertek, keresztény népek, * hogy lássuk a minden értelmet megrázó és megható csodát, * és áhítattal hódoljunk meg. * Ma Betlehem felé közeleg a Szűz, hogy fiat szüljön, * az angyali lények pedig előtte mennek, * és ezeket látva József, a jegyes, fölkiáltott: * Mi titokzatos rejlik tebenned, ó, Szűz, * és hogyan akarsz te gyermeket szülni, * ó, férfit nem ismerő leányzó?

Az előesti alkonyati zsolozsmából

Tropár. 6. hang. Titokban születtél egy istállóban, * de az egek azt mindenkinek hirdeték, * csillagot állítván fel ajkak helyett, Üdvözítőnk, * mely bölcseket vezetett hozzád, * kik leborulva imádtak téged. * Velük együtt, Uram, minket is üdvözíts!

Tropár. 6. hang. Feltündököltél a Szűztől Krisztus, * mint az igazság élő Napja, * és a csillag jelezte, miképp fogad be a puszta * téged, a befogadhatatlant, * ki a bölcseket a te imádásodra tanította, * s kikkel egyetemben mi is magasztalunk téged: * Életadónk, dicsőség néked!

Lítiai sztihirák

1. hang. Krisztus születésével * az ég és a föld összeköttetésbe léptek. * Ma az Isten a földre jött, * és az ember felszállott az égbe. * Ma az emberekért testben látható, * ki természetére nézve láthatatlan. * Azért mi is, imádván őt énekeljük neki: * Dicsőség a magasságban Istennek, * és békesség a földön! * – melyet ajándékozott a te eljöveteled, * Üdvözítőnk, dicsőség neked!

Dicsőség. 5. hang. A bölcs perzsa királyok * világosan megértvén a mennyei Király születését e földön, * fényes csillagtól vezéreltetve Betlehembe érkezének, * becses ajándékokat hozván magukkal, * aranyat, tömjént és mirhát, * és leborulva imádták őt, * mert látták a pusztai istállóban fekvő kisdedet, * az örökkévaló Istent.

Most és. 6. hang. Ma vigadnak az angyalok a mennyekben, * és az emberek örvendeznek, * lelkesül ma minden teremtmény * a Betlehemben született Üdvözítőért, * mert a bálványozás csalárdsága megszűnt, * és Krisztus uralkodik mindörökké.

A reggeli zsolozsmából

Az első zsoltárok után kathizmák:

4.hang. Minta: Elcsodálkozott József…

Jertek, hívek, lássuk, * hol született Krisztus! * Kövessük kelet bölcs királyait arra, * amerre a csillag vezet! * Ott az angyalok szüntelenül énekelnek, * a pásztorok dicsőítő éneket hangoztatnak: * Dicsőség a magasságban Istennek, * ki ma Júdeának Betlehemében * az Istenszülő Szűztől * egy barlangban megszületett!

Sokirgalmú után kathizma:

Ugyanazon a 4. hangú mintadallamon:

Akit a mindenség be nem határolhat, * miként fért el az anyaméhben? * Ki az Atya kebelén van, * hogyan került az anya karjaiba? * — Nyilván úgy, ahogy jónak látta, * ahogy akarta, és ahogy neki tetszett: * A test nélküli önként megtestesült, * s az Örökkévaló azzá lett értünk, ami még nem volt. * Saját természetét le nem vetve * magára vette a mi természetünket, * Kétszeresen is született Krisztus, * hogy a fönti világot kiegészítse.

Dicsőség a magasságban Istennek, * és a földön békesség! * Ma fogadja Betlehem az Atyával mindenkor együtt trónolót. * Ma az angyalok áhítattal dicsőítik a született Kisdedet. * Dicsőség a magasságban Istennek, * békesség a földön, * és az emberekben jóakarat!

Ipakoj. 8. hang.

A nemzetek zsengéjét vezeti ma az ég eléd, * ki mint gyermek a jászolban pihensz, * midőn a csillag odahívja a bölcseket. * És ott ezeket nem kormánypálca, nem trón ejti ámulatba, * hanem a legvégső szegénység. * Hiszen mi volna nyomorúságosabb egy jászolnál, * mi egyszerűbb a pólyáknál? * És a te istenséged gazdagsága ezek között ragyogott fel, * Urunk, dicsőség néked!

Szinaxárion:

A hónap huszonötödik napja. A mi Urunk és Istenünk, az Üdvözítő Jézus Krisztus testben való születése.

Vers:

Az Isten megszületik, az Anya szűzen marad.
Mi nagyobbat és újabbat látott a teremtés?
Szűz Mária huszonötödikén szülte meg az Istent.

Ugyanezen a napon ünnepeljük a bölcsek hódolatát.

Vers:

Téged imád a pogány sereg, Isten-Ige,
Kinyilvánítja a pogányoknak irántad tanúsítandó tiszteletét.

Dicsőség neki mindörökkön örökké! Ámen.

A jambusban írt kánonhoz:

Ma a Szűz * egy barlangban * az Uralkodót szüli.

Ma az Uralkodó * mint kisded csecsemő, * megszületik a Szűzanyától.

Ma a pásztorok * meglátják az Üdvözítőt, * pólyába takarva, jászolba fektetve.

Ma Urunkat * darócba pólyálják, * a megérinthetetlen Lényt, mint csecsemőt.

Ma az egész teremtés * örvendezve vigadozik, * mert megszületett Krisztus a Szűz leányzótól.

A mennyei Erők * az Uralkodó és Üdvözítő * születését hirdetik a világnak.

Dicsőség…

Magasztald én lelkem, * a három személyű * és oszthatatlan istenség erejét!

Most és…

Magasztald, én lelkem, * azt, aki megszabadított * minket az átoktól!

Dicséreti sztihirák:

4. hang. (Jeruzsálemi) Krétai Andrástól.

Vigadjatok, igazak, * egek, örvendezzetek, * hegyek, ujjongjatok, * mert megszületett Krisztus. * A Szűz a kerubokhoz hasonlóan ül, * ölben tartva a megtestesült Isten Igét. * A pásztorok az újszülöttet dicsőítik, * a bölcsek az Uralkodónak ajándékokat hoznak, * az angyalok magasztaló énekkel zengik: * Fölfoghatatlan Urunk, dicsőség néked!

Dicsőség…6. hang (Germanosz pátriárkától):

Midőn földre való lejövetelednek ideje elérkezett, * és a föld népeinek első összeírását rendelték el, * akkor akartad összeíratni azoknak a nevét, * akik a te megszületésedben hisznek. * Ezért hirdette ki a császár ezt a rendeletet, * és a te kezdet nélküli örök országod is megújult. * Azért mi az adó helyett * az igaz hitvallás gazdagságát ajánljuk néked, * Istenünk, lelkünk Üdvözítője!

Most és… 2. hang (Damaszkuszi Szent) János szerzetestől.

Ma Krisztus Betlehemben a Szűztől megszületik,* ma a kezdetnélküli kezdetét veszi, * és az Ige megtestesül, * a mennyei erők örvendeznek, * és a föld az emberekkel együtt vigadozik. * A bölcsek ajándékot hoznak a Királynak, * és a pásztorok a csodát hirdetik, * mi pedig szünet nélkül énekeljük: * Dicsőség a magasságban Istennek, * és a földön békesség, * és jóakarat az emberekben!

A Szent Liturgián

Tropár: A te születésed, Krisztus Istenünk, * földerítette a világnak az istenismeret világosságát, * mert a csillagimádó bölcseket a csillag megtanítá, * hogy téged, mint az igazság Napját leborulva imádjanak, * és mint magasságbeli Napkeletet tiszteljenek, * Urunk, dicsőség néked!

Konták:

Ma a Szűz a legfelsőbb Lényt szüli, * és a föld a befogadhatatlannak istállót ajánl fel, * az angyalok a pásztorokkal dicsőítő éneket zengenek, * a keleti bölcsek pedig a csillagtól vezéreltetve közelednek, * mert érettünk született, mint kisded csecsemő, az örökkévaló Isten.

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk minden olvasónknak

a Szombathelyi Szervezőlelkészség minden tagja nevében!

Elek Antal szervezőlelkész