Március 21. Szent Jakab hitvalló püspök atyánk emléke.

Forrás: https://hd.gorogkatolikus.hu/A-zsolozsma-az-egyhaz-imadsaga—2020-marcius-16-22-2020-marcius-16

Szent Jakab hitvalló püspök atyánk emléke.

Nagyböjt IV. péntek esti előszenteltek liturgiáján

Uram, tehozzád…” után:

7. hang

Lelkem méltóságát szenvedélyek rabságára adva, * állatokhoz lettem hasonló. * Föl sem bírok nézni rád, fönséges Isten; * teljesen összegörnyedve * a vámos imáját kiáltom feléd, Krisztus: *’ légy irgalmas hozzám és üdvözíts engem! (2x)

Dicsőség néked, Krisztus Isten, * apostolok dicsekvése, * és a vértanúk öröme, *’ kik hirdették az egyvalógú Háromságot!

Dicsőült szent vértanúk, * kik jól harcoltatok és koronát nyertetek, * könyörögjetek az Úrhoz, *’ hogy irgalmazzon a mi lelkünknek!

Minden földi dolgot semmibe véve, * ó szent vértanúk, * Krisztust a küzdőtéren bátran hirdettétek, * és az elszenvedett kínokért tőle kaptatok nagy jutalmat. * Mivel bátran járulhattok hozzá, * kérünk titeket, esedezzetek a mindenha Istenhez, * hogy üdvözítse lelkünket, *’ mert hoztok folyamodunk.

Minden dicséretre méltó vértanúk, * Lélek-táplálta gyermekek, értelmes égőáldozatok, * Krisztus kedvesen fogadott illatáldozatai! * Titeket a föld nem rejtett el, * az ég pedig befogadott. * Angyalok társai lettetek. * Kérünk titeket, imádkozzatok velünk együtt * a mi üdvözítő Istenünkhöz: * Ajándékozzon a világnak békét *’ és üdvözítse a mi lelkünket!

2. hang. Minta: Midőn…

Elhagytad * a világ zaját, végtelenül boldog, * csendes nyugalomban őrizted meg lelkedet, * nem csapongott és nem ingadozott * az élet zűrzavarában és viharos sodrában, ** hanem * buzgón fölfelé tekintett, * az égi Uralkodóra, * a mindenség tevőjére, *’ magasztalásra méltó Jakab! (2x)

A világ * lármáját elkerülve * töltötted el életedet, * a kegyelem megőrzött téged, * s megszabadultál a szenvelyektől, atyánk, * a démonok hadoszlopait * állhatatos önmegtagadással és isteni villámfénnyel ** lesújtottad, * és most örvendezéssel velük együtt vigadsz *’ a mindenség Ura és Uralkoja körül.

Ott éltél * a látha dolgok felett, * világon és testen kívül, * mint aki a láthatatlan dicsőség után sóvárogtál, * s az égi hajlék ékességéről ** és * fölfoghatatlan szépségéről elmélkedtél, * most, mikor mindezt élvezed, * esedezzél Krisztushoz, *’ hogy üdvözítse hű tisztelőidet, Jakab atya!

Dicsőség… 7. hang

Nyugtasd meg, életadó Üdzítőnk, * testvéreinket, kik a múlandóságból hozzád költöztek, * és akik ezt hangoztatják: *’ Urunk, dicsőség néked!

Most és…

A természet rendje feletti módon * anyának bizonyultál, ó Istenszülő, * és szűznek maradtál, * az elmét és szót felülhaladó módon; * és szülésed csodáját a nyelv elbeszélni nem képes; * mert érthetetlen volt a fogantatás, Tisztaságos, * felfoghatatlan maradt a szülés is, * (mivel) Isten, ahol akarja, meggyőzi a terszet rendjét. * Miért is téged mindnyájan Isten anyjának ismervén, * buzgósággal fohászkodunk hozzád: *’ Imádkozzál a mi lelkünk üdvösségéért!

Prokimen, 4. hang (79. zsoltár)

Figyelj ránk, Izrael pásztora, * ki mint bárányt vezeted Józsefet! *’ Ki mint bárányt vezeted Józsefet!

Elővers: Aki a kerubok fölött ülsz, jelenj meg!

Teremtés könyvének olvasása (12,1-7)

Ábrahám (Ábrám) meghívása.

12 1Az Úr így szólt Ábrámhoz: „Vonulj ki földedről, rokonságod köréből és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked. 2Nagy néppé teszlek. Megáldalak és naggyá teszem nevedet, s te magad is áldás leszel. 3Megáldom azokat, akik áldanak téged, de akik átkoznak téged, azokat én is megátkozom. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.4Ábrám tehát elköltözött, ahogy az Úr megparancsolta neki, s vele ment Lót is. Ábrám 75 éves volt, amikor Háránból elindult. 5Ábrám vette feleségét, Sárait, az unokaöccsét, Lótot, minden vagyonukat, amijük volt és az összes szolgát, akiket Háránban szereztek. Azután elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek, s meg is érkeztek Kánaán földjére. 6Ábrám végigvonult az országon Szichem városáig, Móre terebintjéig. A vidéken kánaániták laktak. 7Akkor az Úr megjelent Ábrámnak és így szólt hozzá: „Ezt a földet utódaidnak adom.” Erre ő oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki

Prokimen, 2. hang (80. zsoltár):

Örvendezzetek Istennek, a mi setőnknek, * örüljetek Jákob Istenének! *’ Örüljetek Jákob Istenének!

Elővers: Szóljon a zsoltár, és hozzatok dobot, kellemes hangú hárfát citerával!

Példabeszédek könyvének olvasása (14,15-26)

15Az együgyű minden beszédnek hitelt ad, az okos azonban vigyáz lépésére. 16A bölcs ember fél és kerüli a rosszat, a balgának nincsenek gátlásai és gőgös. 17Aki hirtelen haragra gerjed, bolondságot csinál, a meggondolt ember sok mindent elvisel. 18Az együgyűnek balgaság a szerzett vagyona, az okosak fejét tudás koronázza. 19A jók előtt meghajolnak a rosszak, az igazak kapuja előtt a gonoszak. 20A szegényt gyűlöli még a barátja is, a gazdagnak sok a jó barátja. 21Aki embertársát megveti, vétkezik, de jól jár, aki könyörül a szegényen. 22Nem tévednek el, akik gonoszságot forralnak? A szeretet és a hűség a jóra törekvőké! 23Minden fáradságnak nyereség a vége, az üres fecsegés szűkölködést von maga után. 24A bölcseknek az okosság a koronájuk, a bolondság a balgák koszorúja. 25Megbízható tanú életet ment, aki hazugságot kohol, az csaló. 26Nagy bizalom van az Úr félelmében, a gyermekeinek is menedékül szolgál.