„BŰNTELEN ÉS TERMÉKENY VIDÉK VOLT RÁM BÍZVA, ÁM BŰNT VETETTEM ODA”

A TÉKOZLÓ FIÚ VASÁRNAPJÁN SZOMBATON AZ ELŐESTI NAGYVECSERNYÉN (2020.02.08)

1. hang. (Részlet a Triódonból)

BŰNTELEN ÉS TERMÉKENY VIDÉK volt rám bízva, * ám bűnt vetettem oda; * sarlóval arattam a restség kalászait, * és kezemmel kötöttem kévébe saját tetteimet, * melyeket szétszórtam a töredelmetlenség szérűjére. * De kérlek téged, öröktől munkálkodó Istenünk, * a te jóságos irgalmad szelével * tisztítsd meg az én tetteim polyváját * és lelkemnek a bűnbocsánat tiszta búzáját add, * s a te mennyei magtáradba helyezz el, * és üdvözíts engem!

ISMERJÜK MEG A TITOK JELENTÉSÉT testvéreim, * mert a bűnből az atyai házhoz siető fiút * a jóságos atya csókkal elébe sietve fogadja * és újból saját dicsőségének jeleit adja meg neki, * és a föntieknek titokzatos örömünnepet készít, * megöletvén a hizlalt borjút, * hogy a mi életünk méltó legyen a feláldozó emberszerető Atyához * és a dicsőséges áldozathoz, * a mi lelkünk Üdvözítőjéhez.

Dicsőség… 2. hang.

Ó, ÉN SZERENCSÉTLEN, * mekkora javaktól fosztottam meg magam, * s milyen királyságtól estem el, én nyomorult! * átvett vagyonomat elprédáltam, * s megszegtem a parancsolatot. * Jaj neked, szerencsétlen lelkem, * most már örök tűzre leszel ítélve. * Azért még véged előtt kiálts fel Krisztus Istenhez: * Mint a tékozló fiút, fogadj be engem, * és könyörülj rajtam, Istenem!

Dicsőség… (saját dallamú) 6. hang.

ATYÁM ÖRÖKSÉGÜL szánt vagyonát eltékozoltam, * az oktalan állatokkal nyomorultan táplálkoztam * és azok moslékja után sóvárogván * az éhségtől gyötrődtem; * de visszatérve a jóságos Atyához * könnyek között kiáltok fel: * Fogadj be béreseid közé, * ki leborulok emberszereteted előtt, * és üdvözíts engem.

Most és… Theotokion (az Istenszülőnek). Ugyanarra a (6. hangú) dallamra:

AZ ÉN ALKOTÓM és Szabadítóm, Krisztus Urunk, * tetőled születvén, ó Tisztaságos! * emberi testembe öltözött * és Ádámot első átkától megszabadította. * Azért néked, ó Szeplőtelen, * mint Isten Anyjának és valóban Szűznek szüntelenül énekeljük: * Üdvözlégy az angyal köszöntése szerint; * üdvözlégy Királynőnk, * pártfogónk és oltalmunk * és lelkünk üdvössége!

A TÉKOZLÓ FIÚRÓL ELNEVEZETT VASÁRNAP REGGEL (részlet)

Az 50. zs. után:

Dicsőség… 8. hang:

A BŰNBÁNAT AJTAJÁT nyisd meg nékem, életadó, * mert az én lelkem virraszt a te szent hajlékodban, * míg a test hajlékát egészen beszennyezve hordja, * de mint irgalmas, * a te jóságos kegyelmeddel * tisztíts meg engem!

Most és… Theotokion (az Istenszülőnek):

AZ ÜDVÖSSÉG ÚTJÁT egyengesd nékem, Istenszülő, * mert gyalázatos vétkekkel szennyeztem be lelkemet * és tunyán eltékozoltam egész életemet, * de imádságaid által tisztíts meg engem * minden tisztátalanságtól!

Elővers (6. hang): Könyörülj rajtam Isten nagy irgalmasságod szerint, és könyörületességed sokasága szerint töröld el gonoszságomat!

GONOSZ CSELEKEDETEIMNEK sokaságára gondolván, * én megátalkodott bűnös, * remegek az ítéletnek rettenetes napjától, * de a te jóindulatú irgalmadban bízva * Dávid király szavaival kiáltok hozzád: * Könyörülj rajtam, Isten * a te nagy irgalmad szerint!

A teljes zsolozsma szövege letölthető ezen az oldalon: https://hd.gorogkatolikus.hu/A-zsolozsma-az-egyhaz-imadsaga—2020-februar-3-9-2020-februar-02

Szinaxárion (részlet):

Ezen a napon a szent evangélium példabeszédében szereplő tékozló fiúról emlékezünk meg, akinek emlékét szent atyáink másodikként iktatták be a Nagyböjti Énektárba.

Aki tékozlóként elveszett akárcsak én is , az bátran menjen előre!

Isten irgalmának kapuja ugyanis mindenki előtt nyitva áll.

Babilon folyóvizei kezdetű ének (136.zsoltár)

Babilon folyóvizei mellett, /(alleluja!)/ – ott ültünk és sírtunk,/ (ott ültünk és sírtunk)/ midőn Sionra/ emlékezénk,/ (midőn Sionra emlékezénk /alleluja, /alleluja!)

A fűzfákra / függesztettük benne/ hangszereinket! / Alleluja! / A fűzfákra / függesztettük benne / hangszereinket, / alleluja, alleluja! Zengjetek nekünk éneket / Sion énekeiből: alleluja! / Hogyan énekeljük / az Úr énekét / idegen földön. / Alleluja, alleluja!

Ha elfeledlek / téged Jeruzsálem, / alleluja! / Legyen feledve az én jobb kezem, / legyen feledve/ az én jobb kezem! /Alleluja, Alleluja!

Szent Efrém Férfikar. Vezeti: Bubnó Tamás Szergej Jekimov szerzeménye, Szólót énekel: Varga Donát