Az Ötvened hatodik, vakonszületettről elnevezett vasárnapja. szombat – 2020. május 16.

Alkonyati Istentisztelet

Az Ötvened hatodik, vakonszületettről elnevezett vasárnapja. szombat – 2020. május 16.

Sarti-Masnikov: Örvendjetek emberek – húsvéti motetta (Efrém)

Szokásos kezdet

Áldott a mi Istenünk, öröktől fogva, most és mindenkor és örökkön-örökké!

Amen.

Tropár. 5. hang. Saját dallamon.

Pap: Föltámadt Krisztus halottaiból, / legyőzte halállal a halát, / és a sírban levőknek / életet ajándékozott.

A nép ugyanezt kétszer megismétli. Magyar-görög-ószláv válasz (Efrém)

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk! (Háromszor)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!

Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké!

Amen.

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen.

Jertek imádjuk a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek boruljunk le és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket!

103. zsoltár

Áldjad, én lelkem, az Urat,

Uram, Istenem, fölöttébb hatalmas vagy!

Dicsőítésbe és fenségbe öltöztél,

köntösként világosságot öltöttél magadra,

kiterjesztvén az eget mint sátortetőt,

vizek borítják annak felső termeit;

ki fellegeket teszel fogatoddá,

ki a szelek szárnyain jársz.

Angyalait szélvésszé teszi,

és szolgáit tűz lángjává.

A földet szilárd alapra helyezted,

nem fog ingadozni örökkön örökké.

Mély víz mint öltözet födte be,

vizek borították a hegyeket.

Feddő szavadra visszahúzódtak,

mennydörgésed hangjától megriadtak.

A hegyek fölemelkedtek, a völgyek leereszkedtek

ama helyre, melyet nekik kijelöltél.

Határt szabtál, melyet nem fognak áthágni,

s nem térnek vissza a földet elborítani.

Forrásokat fakasztasz a völgyekben,

vizek csörgedeznek a hegyek között.

Iszik azokból minden mezei vad,

azok után sóvárognak szomjasan a vadszamarak.

Azok mellett fészkelnek az égi madarak,

a sziklák közül hallatják hangjukat.

Fönséges hajlékodból megöntözöd a hegyeket,

alkotásod gyümölcsével jól tartod a földet.

Füvet sarjasztasz a jószágnak,

és kalászokat az emberek szolgálatára,

hogy kenyeret termeljenek a földből,

és bor vidámítsa föl az ember szívét,

hogy arcát olajjal derítse föl,

és kenyér adjon erőt az ember szívének.

Teleszívják magukat a mező fái

és a Libanon cédrusai, melyeket ültetett.

Ott raknak fészket a madarak,

tetejükön tanyázik a gólya.

A magas hegy a szarvasok,

a szikla a nyulak menedéke.

A holdat időmértékül teremtette,

a nap ismeri lenyugtának idejét.

Sötétséget támasztottál és éj van.

Leple alatt mind kimennek az erdei vadak,

a prédáért ordító oroszlánkölykök,

kik az Istentől várják étküket.

Fölkel a nap, s ők összegyűlnek,

és tanyáikon szenderegnek.

Kimegy az ember munkájára és dolgára napestig.

Mily nagyszerűek a te műveid, Uram!

Bölcsességedben alkottál mindent,

betöltik a földet teremtményeid.

Ez a nagy és tágas öblű tenger,

hemzseg benne számtalan úszó,

a kicsiny állatok a nagyokkal.

Ott járnak a hajók, s a cethal,

melyet alkottál, hogy játsszék abban.

Mindnyájan tőled várják, hogy eledelt adj nekik idejében.

Te adsz nekik, ők gyűjtenek,

ha megnyitod kezedet, minden betelik jóval.

De ha elfordítod arcodat, megrendülnek,

ha megvonod leheletüket, kimúlnak és a porba visszatérnek.

Ám ha kiárasztod Lelkedet, életre kelnek,

és megújítod a föld színét.

Legyen az Úré a dicsőség mindörökké!

Az Úr örömét leli műveiben,

ki rátekint a földre és megrendíti azt,

a hegyeket megérinti és füstölögnek.

Énekelni fogok az Úrnak életemben,

zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek.

Legyen kellemes számára beszédem,

én pedig az Úrban fogok gyönyörködni.

Fogyjanak el a bűnösök a földről,

és a gonoszok úgy, hogy ne is legyenek!

Áldjad én lelkem az Urat!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen

Alleluja, Alleluja, Alleluja, dicsőség néked, Isten. (Kétszer recitálva, harmadszor énekelve)

Békesség ekténia

Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Uram, irgalmazz!

A mennyei békéért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz!

Uram, irgalmazz!

Az egész világ békességéért, Isten szentegyházainak jólétéért és mindnyájunk egyesítéséért könyörögjünk az Úrhoz!

Uram, irgalmazz!

Ezen szent hajlékért s mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és istenfélelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz!

Uram, irgalmazz!

Szentséges főpásztorunk, Ferenc pápáért, istenszerető Atanáz és Ábel püspökeinkért, a tisztes áldozópapságért, a Krisztus-szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz!

Uram, irgalmazz!

Ezen városért, minden városért, községért és vidékért, s az azokban lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz!

Uram, irgalmazz!

Szeretett magyar hazánkért, országunk vezetőiért és népünkért könyörögjünk az Úrhoz!

Uram, irgalmazz!

A levegőnek kedvező mérsékletéért, a föld terményeinek bőségéért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz!

Uram, irgalmazz!

A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért s ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz!

Uram, irgalmazz!

Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz!

Uram, irgalmazz!

Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!

Uram, irgalmazz!

Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!

Néked Uram!

Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Amen.

Boldog ember, ószlávul… Archangelskij feldolgozásában (Efrém)

Uram, tehozzád

5. hang

Uram, tehozzád kiáltok, / hallgass meg engem; / figyelmezz imádságom hangjára, / midőn tehozzád kiáltok; /’ hallgass meg engem, Uram!

Igazodjék fel az én imádságom, / mint a tömjénfüst a te színed elé; / kezeimnek fölemelése / esti áldozat gyanánt. /’ Hallgass meg engem, Uram!

A te drága kereszteddel Krisztus, / az ördögöt megszégyenítetted, / és feltámadásoddal a vétek fullánkját megtomtottad, / és megmentettél bennünket a halál kapuitól, /’ azért dicsőítünk téged, Egyszülött.

Ki az emberi nemnek feltámadást ajánkozott, / mint a bárány leöletére vitetik. / Megrémülének a pokol fejedelmei, / s elfoglaltattak tőlük a siralom kapui, / mert azokon Krisztus, a dicsőség kilya vonult be / a bilincsekben levőknek mondván: Távozzatok; / és a sötétségben lévőknek pedig: /’ Vetkezzetek ki az örök homályból!

Nagysze csoda! / A láthatatlan dolgok teremtője / emberszeretetből testileg szenvedett, / és mint halhatatlan föltámadt. / Jertek minden nemzetek szülöttei és imádjuk őt, / mert az ő kegyessége által / a sátán incselkedéseitől megszabadulván, /’ három személyben dicsérünk egy Istent.

Esti imádást hozunk néked, / soha le nem alkonyo világosság! / Ki az idők teljében a világnak testileg felragyogtál / és egész a pokolig leszálltál, / és az ottan található sötétséget szétoszlattad, / és a nemzeteknek a feltámadás fényét megmutattad, /’ kegyelmes Uram, dicsőség néked.

Krisztust, üdvösségünk szerzőjét dicsőítjük, / mert az ő feltámadása által / a világ megszabadult a csalárdságtól. / Örvend az angyali sereg, / fut a démonok incselkedése, / az elesett Ádám fölkelt, /’ az ördög megsemmisült.

Az őrséghez tartozókat a törvényszegők így oktatták ki: / Titkoljátok el Krisztus feltámadását, / vegyétek az erszényeket és mondjátok, / hogy „amíg mi aludtunk, ellopták a sírból a halottat!”. / Ki látott, ki hallott olyat, / hogy halottat loptak volna valamikor, / főként bebalzsamozva és meztelenül, / a sírban hagyva halotti ruháit? / Ne ámítsátok magatokat, ti zsidók, / vizsgáljátok a próféták szózatait, / s értsétek meg, hogy valóban /’ a világ megváltója ő, a mindenható!

Uram, ki a poklot leigáztad, / és a halált megtörted, / drága kereszteddel megvilágosítván a világot, /’ édes Üdvözítőm, könyörüljrajtunk!

2. hang. A vakon született ember / elmélkedvén, maban mondja: / Én talán szüleim vétkei miatt születtem világtalanul, / vagy a nemzetek hitetlensége miatt az ő megfedsükre? / Nem vágyom tudni, mikor van éjszaka és mikor nappal, / lábaim a kövekbe botlanak, / és nem láthatom a sugár Napot, / sem pedig drága Teremtőmet az ő ábzatjában, / azért hozzád fohászkodom, Krisztus Istenem, /’ tekints reám, és könyörülj rajtam.

2. hang. A vakon született ember / elmélkedvén, maban mondja: / Én talán szüleim vétkei miatt születtem világtalanul, / vagy a nemzetek hitetlensége miatt az ő megfedsükre? / Nem vágyom tudni, mikor van éjszaka és mikor nappal, / lábaim a kövekbe botlanak, / és nem láthatom a sugár Napot, / sem pedig drága Teremtőmet az ő ábzatjában, / azért hozzád fohászkodom, Krisztus Istenem, /’ tekints reám, és könyörülj rajtam.

2. hang. Kijövén a templomból Jézus / látott egy vakon született embert, / és könyörülvén rajta / sarat kent annak szemeire, és mon neki: / Eredj és mosdjál meg Siloe tavában, / és megmosdván láss, és dicsőítsd az Istent! / Szomszédjai pedig kérdezték őt: / Miképpen nyíltak meg a te szemeid, / mikor téged a halandók közül senki sem gyógyíthatott meg? / Ő pedig felkiáltott: / Az az ember, ki Jézusnak mondatik, / ő mondá nekem: Menj és mosdjál meg a Siloe tavában, / és most látok. / Ő az valóban, kit Mózes a törvényben Krisztus Megválnak nevez, /’ ő a mi lelkeink üdzítője.

Dicsőség… 5. hang

Átmenvén az úton / vakon született embert találtál Uram, / és kérdezének téged tanítványaid mondván: / Mester, ki vétkezett, / ez-e vagy az ő szülei, hogy vakon született? / Te pedig Üdvözítőm feleléd nekik: / Sem ez nem vétkezett, sem az ő szülei, / hanem hogy kijelentessenek az Isten cselekedetei őbenne! / Nekem szükség annak cselekedeteit munkálnom, / aki engem küldött, / minőket más senki sem tehet. / Miután ezeket mondotta, / a földre köpvén, sarat csinála a nyálból / és a sarat annak szemeire kené, és mondá neki: / Eredj és mosdjál meg Siloe tavában! / Ő pedig megmosdván, mint látó tére vissza, / és hozzád kiáltott: / Hiszek Uram és imádlak téged! / Kivel együtt mi is mondjuk: /’ Uram, könyörülj rajtunk.

Most és… 5. hang

Nagy dogmatikon. A Vörös-tenger hajdan a szeplőtelen ara képét ábzolta, / ottan Mózes a víz ketválasztója, / itt Gábor arkangyal a csoda végrehajtója. / Akkor a mélységen száraz lábbal kelt át Izrael, / mostan mag nélkül szü Krisztust a Szűz, / a tenger Izrael átkelése után járhatatlanná lett, / a Szeplőtelen Szűz Emánuel megszületése után is sértetlen maradt. / A létező és az öröktől fogva létezett Úr, / mint ember jelent meg, /’ ki nyörüljön rajtunk.

BubnóT. feld: Enyhe világossága, magyarul (Efrém)

Bölcsesség igazhívők!

Enyhe világossága, / a szent és boldog, / és halhatatlan / mennyei Atya isteni dicsőségének, / Jézus Krisztus! / Eljövén a Napnak lenyugvásához / és látván az esteli fényt; / áldjuk az Atyát / s a Fiút, és a Szentlélek Istent! / Mert te méltó vagy, / hogy minden időben, / szent hangon énekeljünk tenéked, / Isten fia, / ki éltet adsz a világnak; /’ miért is ez a világ dicsőít téged.

Figyelmezzünk! Békesség † mindnyájatoknak! Bölcsesség, figyelmezzünk!

Prokimen: Az Úr országol / ékességbe öltözött. (Gospod vocarisja, kijevi többszólamúság, Efrém)

Ekténia

Mondjuk mindnyájan, teljes lelkünkből és teljes elménkből, mondjuk!

Uram, irgalmazz!

Mindenható Urunk, atyáinknak Istene, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj!

Uram, irgalmazz!

Könyörülj rajtunk, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Könyörögjünk még szentséges főpásztorunk, Ferenc pápánkért, istenszerető Atanáz és Ábel püspökeinkért), lelkiatyáinkért s Krisztusban minden atyánkfiáért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Könyörögjünk még testvéreinkért, a papokért, szerzetesekért és összes Krisztus szerinti közösségünkért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Könyörögjünk még Isten szolgái, e szentegyház kötelékébe tartozó testvéreink számára irgalomért, életükért, békességükért, egészségükért, üdvösségükért, megsegíté-sükért, s bűneiknek elengedéséért és bocsánatáért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Könyörögjünk még e szentegyház boldog és örökemlékű alapítóiért, összes eddig elnyugodott atyáinkért, testvéreinkért, s az itt és bárhol nyugvó igazhitű keresztényekért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Könyörögjünk még azokért, kik e fölötte tiszteletreméltó szent hajlékba ajánlatokat hoznak, vele jótékonyságot gyakorolnak, az itt éneklőkért és szolgálatokat teljesítőkért!

Emlékezzél meg, Urunk, hogy test vagyunk, elenyésző és vissza nem térő lehelet. Esengve kérünk, szüntesd meg a betegséget. Csillapítsd le a gyorsan terjedő járványt, mert nem a holtak dicsérnek téged, Urunk, sem azok, kik a föld alá szállanak, hanem mi, élők dicsőítünk és szívünk keservében sóhajtozva kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj.

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Mindenkinél többet vétkeztünk ellened és gonoszul cselekedtünk, urunk, és ha valódi bűnbánatra el nem jutottunk, szándékunkat bűnbánat gyanánt fogadd tőlünk. Légy irgalmas és szabadítsd meg szolgáidat a halálhozó betegségtől és gyötrő fájdalmaktól. Siránkozva kérünk téged, Mindenható, gyorsan hallgass meg minket és könyörülj.

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Könyörögjünk még az itt jelenlévő s tőled nagy és bő kegyelmeket váró népért, a mi jótevőinkért és minden igazhitű keresztényért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Mert irgalmas és emberszerető Isten vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.

Amen.

Bubnó T. feld. magyarul, Add Urunk (Efrém)

4. hang; dallama: Elcsodálkozott József.

Add Urunk, hogy ez estén / minden bűntől megőrizzük magunkat. / Áldott vagy te, Urunk, atyáinknak Istene; / dicséretes és dicsőséges a te neved mindörökké. Amen. / Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, / amint tebenned bíztunk. / Áldott vagy te, Urunk, / taníts meg minket a te igazságaidra. / Áldott vagy te, Uralkodó, / oktass bennünket a te igazságaidra. / Áldott vagy te, Szent, / világosíts meg minket a te igazságaiddal. / Uram, a te kegyelmed örökké, / kezeid munkáit meg ne vesd. / Téged illet a dicséret, / téged illet az ének. / Téged illet a dicsőség, / Atya és Fiú és Szentlélek, / most és mindenkor /’ és örökkön-örökké. Amen.

Teljesítsük esti könyörgésünket az Úrhoz!

Uram, irgalmazz!

Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!

Uram, irgalmazz!

Hogy ezen egész estét tökéletesen, szentül, békességben és vétek nélkül töltsük el, kérjük az Úrtól!

Add meg, Uram!

A békesség angyalát, a hűséges vezetőt, lelkünk és testünk őrzőjét kérjük az Úrtól!

Add meg, Uram!

Bűneink és vétségeink bocsánatát és elengedését kérjük az Úrtól!

Add meg, Uram!

Jókat és hasznosakat lelkünknek és a világnak békességet kérjünk az Úrtól!

Add meg, Uram!

Hogy életünknek hátralevő részét békében és bűnbánatban töltsük, kérjük az Úrtól!

Add meg, Uram!

Hogy életünket keresztény módon, gyötrelem és szégyen nélkül végezzük be, s hogy Krisztus félelmetes ítélőszéke előtt jó feleletet adjunk, kérjük az Úrtól!

Add meg, Uram!

Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!

Néked, Uram!

Mert jóságos és emberszerető Isten vagy és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.

Amen.

Békesség mindnyájatoknak!

És a te lelkednek!

Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak!

Néked, Uram!

Legyen áldott és dicsőített a Te országod hatalma, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké!

Amen.

Előverses sztihirák

5. hang

Téged, megtestesült, / és a mennytől külön nem vált Üdzítő Krisztust / az ének hangjain magasztalunk, / mert emberi nemünkért a keresztet és a halált elfogadtad, / mint emberszerető Urunk, / ledöntvén a pokol kapuit, / harmadnapon fölmadtál, /’ üdvözítve a mi lelkünket.

Húsvéti sztihirák

5. hang. Saját dallam.

Elővers: Keljen fel az Isten, / és széledjenek el az ő ellengei, / és fussanak orja elől, kik őt gyűlölik!

Szentges Pászka lőn ma nekünk kinyilvánítva, / az új és szent Pászka, / titokteljes, legtiszteltebb Pászka, / Pászka a megváltó Krisztus, / szeptelen Pászka, / nagy Pászka, a hívők Pászkája, / a Paradicsom ajtaját megnyi Pászka /’ és minden hívőt megszentelő Pászka.

Elővers: Mint elenyészik a füst, enyésszenek el, / mint elolvad a viasz a tűz színe előtt.

Jöjjetek, / ti, a dicső látványt hirdető asszonyok, / és Sionnak mondjátok: / Halld tőlünk Krisztus föltámadásának örvendetes hírét, / gyönyörködjél, vigadozz és örvendj, Jeruzsálem, / látván Krisztus királyt, /’ mint ékes vőlegényt, kiszállni a sírból!

Elővers: Úgy vesszenek el a bűnösök Isten színe elől, / és az igazak vigadjanak!

A kenetho asszonyok / korán reggel az Életadó sírjához érkezvén, / angyalt találtak a sírvön ülve, / ki szólván hozzájuk, mondá: / Mit keresitek az élőt a holtak között, / mit siratjátok az enyészhetetlent az enyészetben? / Menvén, ezt hirdessétek /’ az ő tanítványainak!

Elővers: Ez a nap, melyet az Úr szerzett; / örvendezzünk és vigadjunk azon!

Szépséges Pászka, / az Úr Pászkája, / Pászka! / Legtisztesebb Pászka / tűnt föl ma nekünk; / Pászka, örömmel egymást öleljük; / ó Pászka, a szomorúság váltsága! / Mert ma a sírból, mint palotából, felragyogott Krisztus, / és az asszonyokat örömmel eltölté, mondván nekik: /’ Ezt hirdessétek az apostoloknak!

Dicsőség… 8. hang. Az igazság lelki napja, Krisztus Isten, / a vakon született embert / legtisztább érintésed által kétszeresen fölvilágosítván / nyisd meg a mi lelki szemeinket is, / tégy bennünket a világosság fiaivá, / hogy hittel kiáltsuk néked: /’ Emberszere, dicsőség néked!

Elővers: Most és mindenkor és örökkön-örökké. Amen.

Feltámadás napja van, / világosodjunk fel ezen ünnepéllyel, / és egymást, mint testvérek, öleljük! / A feltámadás által / gyűlöinknek is / bocsássunk meg, / és így énekeljünk:

Föltámadt Krisztus halottaiból, / legyőzte halállal a halát, / és a sírban vőknek /’ életet ajánkozott. Háromszor.

Bubnó László feld.: Most bocsásd el Uram (Efrém)

Most bocsásd el, Uram, / a te szolgádat / a te igéd szerint békességben, / mert látták szemeim / a tőled küldött Üdvözítőt, / kit rendeltél minden népek színe elé, / világosságul a pogányoknak / megvilágosítására, /’ és dicsőségül a te népednek, Izraelnek.

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk! (Háromszor)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!

Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké!

Amen.

Tropárok

Tropár 5. hang

Az Atyával és a Szentlélekkel egy kezdetnélli Igét, / ki a Szűztől a mi üdvözítésünkre született, / énekeljük és imádjuk, ó hívek, / mert önként kegyeskedett a keresztre fölemelkedni, / hol a halált elszenvedte, /’ és a holtakat az ő dicsőséges feltámadása által fölmasztotta!

Dicsőség… most és…

5. hang. Üdvözlégy, Urunknak szeplőtelen Szülője! / Üdvözlégy a hozzád menekülők védfala és oltalma! / Üdvözlégy a tengeren hajózók biztos révpartja! / Üdvözlégy Tisztaságos, ki szülted testileg Teremtődet és Istenedet! / Ne szűnjél meg könyörögni mindazokért, /’ kik dicsőítik és imádják a te szülöttedet.

Elbocsátó

Bölcsesség!

Adj áldást!

Krisztus, a mi Istenünk ki áldott és dicsőített öröktől fogva.

Tedd erőssé, Isten, az igaz katolikus hitet örökkön örökké!

Legszentebb Istenszülő üdvözíts minket!

Tündökölj, tündökölj, mennyei Jeruzsálem, / mert az Úr dicsfénye fölötted fölvirradt! / Örvendj mostan és vigadozz, új Sion-hegy, / és te gyönyörködjél, tiszta Istenszülő, /’ Fiad föltámadásán!

Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked!

Föltámadt Krisztus halottaiból, / legyőzte halállal a halát, / és a sírban levőknek / életet ajándékozott. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Adj áldást, uram!

(A pap az elbocsátó imádságot mondja.)

Amen.

Az Úr áldása reátok az ő kegyelmével és emberszeretetével mindig, most és mindenkor és örökkön örökké!

Amen.

Simera Christos anesti – görög húsvéti ujjongó népének (Efrém)