Bibliai gondolatok – Vajhagyó vasárnap, Keresztelő János próféta fejének I. és II. megtalálása (2020.02.23)

Evangéliumi szakasz: Mt 6, 14-21

14Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei Atyátok is megbocsát nektek. 15De ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket.

A böjt.

16Amikor böjtöltök, ne öltsetek olyan ábrázatot, mint a képmutatók, akik komorrá változtatják arcukat, hogy lássák böjtölésük! Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. 17Te, amikor böjtölsz, kend meg fejedet és mosd meg arcodat, 18hogy ne lássák rajtad az emberek, hogy böjtölsz, hanem csak Atyád, aki a rejtekben is ott van! Akkor Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.

A kincsgyűjtés.

19Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és rozsda marja, s ahol betörnek és ellopják a tolvajok! 20A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol nem rágja moly és nem marja rozsda, s ahol nem törnek be és nem lopják el a tolvajok! 21Ahol a kincsed, ott a szíved is.

Apostoli szakasz:Róm 13,11-14,4

11Ehhez tartsátok magatokat, felismerve az időt. Itt az óra, hogy fölébredjünk az álomból: üdvösségünk közelebb van, mint amikor hívők lettünk. 12Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. 13Éljünk tisztességesen, mint nappal, ne evés-ivásban és részegeskedésben, ne kicsapongásban és tobzódásban, ne civakodásban és versengésben. 14Inkább öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek testeteket, nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen. Óvás a botránkozástól. 14 1Karoljátok fel a hitben gyengét, anélkül, hogy felfogását elítélnétek. 2Némelyik azt hiszi, hogy mindenfélét ehet, az aggályos azonban csak zöldségfélével táplálkozik. 3Aki eszik, ne nézze le azt, aki nem eszik. Aki meg nem eszik, ne ítélje el azt, aki eszik. Hiszen Isten azért a magáénak tekinti. 4Ki vagy te, hogy más szolgája fölött bíráskodol? Saját ura előtt áll, vagy bukik. De állni fog, mert elég hatalmas az Isten, hogy fenntartsa.

A tökéletes bánat felindítása (Forrás: Görög katolikus szertartású énekeskönyv)

Jóságos Istenem! Szívem mélyéből bánom minden bűnömet, mert azokkal megbántottalak téged, a legfőbb és szeretetre legméltóbb Jót. Te atyai szeretettel teremtettél, és én rút hálátlansággal fizettem szeretetedért, visszaéltem jóságoddal, újra eltékozoltam szent kegyelmedet. Te öröktől fogva szeretsz engem, én viszont ifjúságomtól kezdve csak szomorítalak. Bocsáss meg Istenem, s könyörületed sokasága szerint töröld el minden gonoszságomat. Szeretlek téged mindenek felett, és soha semmiért meg nem bántalak, soha bűn által nem fordulok el tőled. Irgalmas Jézus, add ehhez szent kegyelmedet. Ámen.

Szentgyónás előtt (Forrás: Görög katolikus szertartású énekeskönyv)

Uralkodó Úristen, ki nem akarod a bűnös halálát, hanem életjobbulását óhajtod; ki minden bűnbánattal eléd boruló bűnöst kegyesen fogadsz: fogadj irgalmadba engem is, ki bánom bűneimet! Adj szívembe töredelmet, s irányítsd lelkiismeretemet, hogy jóságodban bízva, bűneimet félelmetes ítélőszéked előtt megvallhassam, s ezáltal bennem is megdicsőíttessék a te legtiszteltebb, fölséges neved, Atya, Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Február 24. Szent János fejének I. és II. megtalálása

(Forrás: Lakatos László, Szentek virágoskertje, 2010. 245-246.oldal)

Keresztelő János fejét Heródiás egy tisztességtelen helyen rejtette el. Erről Heródes helytartójának felesége: Johanna tudott, akinek nevét szent Lukács említi. (8,3.) Ő, szánakozva az előhírnök halálán, a fejét titokban eltemette egy edényben az Olajfák hegyén. Később egy nemes ember, Ince, vásárolt magának földet az Olajfák hegyén Heródes birtokán. Kívánva egy kis templomot is építeni, az alapot ásva, megtalálta a próféta fejét és magánál tartotta. Halála előtt azonban, félve, hogy a szent fejét a hitetlenek kigúnyolják, újra a földbe rejtette azon a helyen, ahol megtalálta. Nagy Konstantin császár idején két szerzetes jött Jeruzsálembe, hogy felkeresse a szent helyeket. Egyiküknek megjelent az Előhírnök, és kérte, hogy ássák ki a földből a fejét. Ettől az időtől ünnepelték a szent fej I. magtalálását. A szerzetesek, hazatérve egy fazekassal Emesszából, könnyelműen neki adták csomagjukat a szent fejjel. A fazekas háza erre eltelt mindenféle földi jóval. Halála előtt ő átadta a fejet nővérének őrzésre, aztán az ereklye egyik helyről a másikra vándorolt, amíg egy Euszthát nevű ariánus szerzeteshez jutott. Ő elrejtette a fejet egy barlangba Emessza közelében. Később ezen a helyen kolostor épült, és isteni kinyilatkoztatás folytán Marcell főnök 452-ben másodszor is megtalálta az Előhírnök fejét. Azután a fejet Khalkedonba, majd Konstantinápolyba vitték.

Tanítás: Jézus: Nincs semmi elrejtve, ami ki ne tudódnék. (Mt 10,26)

Keresztelő János bűnbánatot hirdet.

Máté 3 1Abban az időben föllépett Keresztelő János és Júdea pusztájában ezt hirdette: 2„Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa.” 3Ő az , akit Izajás próféta említ, amikor így szól: „A pusztában kiáltónak ez a szava:
Készítsétek elő az Úr útját!