Vízkereszt előünnepe. A hetven szent apostol tisztelete. -Január 4.

Vízkereszt előünnepe. A hetven szent apostol tisztelete. Szentéletű Teoktisztosz atyánknak, a szicíliai Kukumosz monostor főnökének emléke.

Az ALKONYATI ZSOLOZSMÁN (Január 4. előestéjén)

Uram, tehozzád… után hat előverset veszünk, és elénekeljük az apostolok mintadallamra szóló énekverseit.

4. hang. Minta: Jelül rendelted…

Magasztaljuk szent dalokkal, ó hívek, * Kleofást, Andronikoszt és Szilvánuszt * Agabuszt, Ananiást, Fülöpöt és Prohóruszt, * Nikánort, Rufuszt és Szosztenészt, * Linuszt és Sztákiszt, Istvánt, Timont, Hermészt és Flegont, * Márkot, Lukácsot és Szószipatroszt, * Tihikuszt, Filemont, Jázont és Gájuszt!

Tiszteljük méltóképpen * Nárciszt és Trofimuszt, Cézárt, Zénászt és Arisztarkhoszt, * Márkot, Szilást és Gajuszt, * Apollót és Kéfást, * Kelement és Jusztuszt, * Kvartuszt, Erasztuszt és Lukácsot, * Onéziforoszt, Karposzt és Evódoszt, * Mátyást és Jakabot, * Urbánt és Arisztobuloszt, * Tihikoszt és Arisztarchuszt!

Tiszteljük Isten szent hírnökeit: * Púdészt, Heródiont, Artemászt, Filologoszt és Olimpiászt, * Rodiont és Apellészt, *Ampliászt, Patrobászt, * Terpnoszt, Tádét és Tituszt, * a csodálatos Epajnetoszt, * Akhaikoszt és Akvilát, * Luciuszt, Barnabást és Fortunátuszt, * s a hírneves Apollót és Kreszcenszet!

További mintadallamra szóló énekversek a szentéletű tiszteletére:

2. hang. Minta: Midőn téged, üdvözítő Jézusom…

Midőn * Isten szeretete megsebezte lelkedet, * keresztedet fölvetted, * és örömmel követted, ó boldog, a megfeszített Krisztust. * Önmegtagadással holttá tetted a testies lelkületet, * s a Szentlélek eleven erejét megkaptad, ** és kedvesen * fogadott imádságod hevével megszüntetted * a betegségek fagyát. * Azért egybehangzóan boldognak hirdetünk téged!

Midőn * állhatatos imával és kitartó böjttel, * lelked szemét megtisztítottad, * a hármasnapú Isten hajlékává lettél, atyánk, * a főpapi szent kenetet fölvetted, ** bevonultál * a szentélybe, * és bemutattad áldozatul az éretted * kimondhatatlan megalázkodással önmagát feláldozott Urat.

Szelíd * és türelmes voltál * a lélek tisztaságában, Teoktisztosz atya, * s valóban örökölted a szelídek földjét, * a színről színre látást, ** élvezed * a boldogságot, * a valódi örömet és vígságot. * Emlékezzél meg ott szüntelenül azokról, akik buzgón megünneplik * és tisztelik a te elszenderülésedet!

Dicsőség… most és… 3. hang.

Fényes volt ugyan az elmúlt ünnep, * de dicsőségesebb a mai nap, * amott az Üdvözítőt a napkeleti bölcsek imádták, * itt pedig az Uralkodót * az ő jeles szolgája kereszteli, * amott a mezei pásztorok szemlélték a kisdedet * és csodálkozának, * itt pedig az Atya szózata * az ő egyszülött Fiának hirdeti őt.

Előverses sztihirák:

A következő mintadallamra szóló énekversek.

2. hang. Minta: Efráta háza…

Szolgálj, ‘ te mécses, * a Fénynek, * te fénysugár, a Napnak, * te barát, a Vőlegénynek, * te Próféta-Előkövet, az Igének!

Elővers: Azért emlékezem meg rólad a Jordán földjéről és Hermon hegyéről.

Eljött ‘ a felvilágosulás, * megjelent a Jordánban * a megváltás, * jertek, gyülekezzünk, * hogy megtisztuljunk és előünnepi éneket énekeljünk!

Elővers: Láttak téged, Isten, a vizek, láttak téged a vizek, és féltek.

Minden ‘ jót * általad kaptam, Istenszülő: * Isten az emberek között van, * a világosság a Jordánban, * én pedig az ő világosságában vagyok!

Dicsőség… most és… 6. hang.

Közeledik Krisztus, az Igazság a Jordánhoz, * hogy megkeresztelkedjék Jánostól, * ő pedig így szól hozzá: * Neked kellene engem megkeresztelned * és te jössz énhozzám? * Én, a szalma, nem merek a tűzhöz érni. * Te szentelj meg engem, Uralkodó, * a te isteni megjelenéseddel!

Tropárok:

3. hang.

Szent apostolok, imádjátok a kegyelmes Istent, * hogy ajándékozzon bűnbocsánatot a mi lelkünknek!

És az előünnepi. 4. hang: Minta: Elcsodálkozott…

Készülj, Zabulon, és ékeskedjél, Neftali, * Jordán folyó, állj meg, * s feltornyosulván, fogadd be a keresztelkedni akaró Üdvözítőt! * Vigadozz, Ádám, az ősanyával együtt, * és ne rejtőzzetek el, mint hajdan a Paradicsomban, * mert Krisztus, aki meztelenül látott titeket, * megjelent, hogy felöltöztessen benneteket első ruhátokba, * és hogy minden teremtményt megújítson.