“Életmódoddal a buzgólkodó Illést utánozván”- Remete szent Antal emléknapja (Jan.17.)

Születési dátum: i. sz. 251. január 12., Meghalt: i. sz. 356. január 17. Élt: 105 évet

Antal abba kinyilatkoztatást kapott a pusztaságban: „A Városban él valaki, aki hasonlít hozzád. Hivatására nézve orvos, aki vagyona fölöslegét a nélkülözőknek adja, és egész nap az angyalokkal együtt énekli a Háromszorszent éneket.”” (A szent öregek könyve, 35.oldal)

„Egy szerzetest dicsértek a testvérek Antal abbának. Ő azonban próbára tette, amikor az meglátogatta, vajon elviseli-e a megszégyenülést. És amikor úgy találta, hogy nem viseli el, azt mondta neki: „Olyan faluhoz hasonlítasz, amelyet elölről ugyan feldíszítettek, hátulról azonban fosztogatják a rablók.”” (A szent öregek könyve, 31.oldal)

Részletek a vecsernyéből:

Litia: Saját (bolgár) dallamú sztihirák:

2. hang. (A Sztudiosz monostorban élt szerzetestől.)

Önmegtagadás gyakorló iskoláját szervezted meg a földön, szentéletű Antal, * könnyeid árjával a szenvedélyek mindenféle zabolátlankodását megfékezted, * Isten ihlette életed mindenki előtt mennyekbevivő, * szent és szeplőtelen létraként tűnt fel. * Az istenfélelem gyümölcseit termetted, * és meggyógyítottad a szenvedélyességet azoknál, akik híven kiáltanak hozzád: * Üdvözlégy, Kelet legragyogóbb csillaga, * szerzetesek fényforrása és pásztora! * Üdvözlégy, dicséretreméltó, a puszta legszebb neveltje, * az Egyház megingathatatlan erőssége! * Üdvözlégy, eltévelyedettek nagy útmutatója, * üdvözlégy, a mi büszkeségünk és a földkerekség tündöklő öröme!

Ugyancsak.

Tiszteljük Antalt, ki a földön angyalként élt, * és a mennyben Isten emberének számít, * a világ ékességét, * a javak és erények bőséges birtokosát, * a szerzetesek büszkeségét, * mert elültették az Isten házában, * és kivirágzott, mint a puszta cédrusa, * megsokasította Krisztus nyáját, * a szellemi juhokat, * életszentségben és igazságban.

Szentéletű atya, az erényt gyermekkorod óta szívesen gyakoroltad, * a Szentlélek eszközévé lettél, * s tőle csodatevő erőt nyertél. * Rábeszélted az embereket, hogy mondjanak le az érzéki gyönyörökről, * most pedig az isteni világosságban legtisztábban tündökölsz, * világosítsd meg a mi elménket, Antal atyánk!

3. hang. Anatoliosz költeménye.

Szentéletű atya! * A legkeményebb önmegtagadást buzgó és vidám lélekkel gyakoroltad, * mintha anyagtalan lettél volna. * Lelked a legpusztább vidékekre vonzott. * A démonok tüzes nyilait eltapostad. * Minden erényt hősi fokban gyakoroltál, * s a mennyek országában az angyalokkal együtt kaptál lakást. * Esedezzél Krisztus Istenhez, * hogy üdvözítse a mi lelkünket!

Dicsőség… 5. hang.

Szentéletű atya! * Meghallgattad az Úr evangéliumának szavát. * Elhagytad a világot, semmibe vetted a gazdagságot és a dicsőséget. * Azért mindenkinek ezt mondtad: * Szeressétek Istent, és örök kegyelemre leltek! * Semmit többre ne becsüljetek az ő szereteténél, * hogy midőn eljön az ő fölségében, * minden szent között találjatok nyugalomra. * Az ő könyörgésére, Krisztus, * őrizd meg és üdvözítsd a mi lelkünket!

Most és… Theotokion:

Áldunk téged, Istenszülő Szűz, * s méltóképpen dicsőítünk, mi hívek, * mint rendíthetetlenül erős várat, * megvívhatatlan védőbástyát, * hatalmas szószólónkat * és lelkünk menedékét.

Előverses sztihirák:

Elénekeljük a mintadallamra szóló énekverseket.

5. hang. Minta: Üdvözlégy, jó illatú önmegtagadási cselekedetek…

Üdvözlégy, * önmegtagadók vezetője * s legyőzhetetlen élharcosa! * A szenvedélyek gyökerét kivágtad, * a démonok támadásait férfiasan meghiúsítottad, * gyengeségükön és lelket emésztő félrevezetésükön diadalmaskodtál. * Az Üdvözítő keresztjének erejét és legyőzhetetlen hatalmát nyilvánvalóvá tetted, * önmagadra öltötted, s vele mindazokat legyőzted, * kik Krisztusnak testben való isteni megjelenését * istentelenül tagadták. * Esedezzél hozzá, hogy adja meg lelkünknek a nagy irgalmat!

Elővers: Drága(látos) az Úr színe előtt az ő szentjeinek halála.

Erényekre * alapozott tűzoszlop * és árnyékot vető felhő voltál * a pusztában levők számára, * a földről az égbe vezetted az Istenhez törekvőket, * a kereszt vesszejével a szenvedélyek tengerét kettéválasztottad, * a szellemi Amalekot megfutamítottad, * a fölfelé vezető ösvényre akadály nélkül rátaláltál, * ó Istenben boldog, * és szeplőtelen örökséget nyertél, * a testnélküliekkel örvendezve * Krisztus trónja előtt állsz. * Esedezzél hozzá, hogy adja meg lelkünknek a nagy irgalmat!

Elővers: Boldog férfiú, ki az Urat féli, az ő parancsolataiban igen nagy kedve telik.

Üdvözlégy, * Antal atya, * ki a mennyekben az angyalok karában vagy, * mert a földön is valóban az ő életüket élted, * az erényt gyakorolva, teljesen boldog! * Legtisztább, folt nélküli tükör voltál, * és a Szentlélek ragyogó fénysugarait befogadtad, * így megvilágosítva megláttad a jövendőt, * Krisztus isteni fényáradatából beavatást nyerve mindent előre megmondtál. * Esedezzél hozzá, hogy adja meg lelkünknek a nagy irgalmat!

Dicsőség… 8. hang. A szikeóta szerzetes költeménye.

Mi, szerzetesek, mindnyájan, * vezérünkként tisztelünk téged, Antal! * Mert a te útmutatásoddal megtanultunk a valóban helyes ösvényen járni. * Boldog vagy, mert Krisztusnak szolgáltál, * és az ellenség erején diadalmaskodtál. * Angyalok társa és thébai Pál szomszédja, * velük együtt könyörögj az Úrhoz, * hogy irgalmazzon a mi lelkünknek!

Most és… Theotokion:

Szeplőtelen Szűz, * ki kimondhatatlan módon testileg fogantad az Urat, * és a magasságbeli Istennek Anyja lettél, * a te szolgáid könyörgéseit fogadd el, ó Tisztaságos, * ki mindenkinek tisztulást szerzel a bűnöktől, * fogadd el a mi imádságunkat is, * imádkozzál mindnyájunk üdvösségéért!

Tropár. 4. hang.

Életmódoddal a buzgólkodó Illést utánozván, * az igazság ösvényein a Keresztelőt követvén, * pusztalakóvá lettél, Antal atyánk, * és imáiddal a földkerekséget megszilárdítottad. * Könyörögj azért Krisztus Istenünkhöz, * hogy üdvözítse lelkünket!

A hajnali szolgálaton (részletek!)

Az első zsoltárcsoport után kathizma:

8. hang. Minta: A Bölcsességet és Igét…

Lelkedet lenyűgözte a Krisztus iránti sóvárgás, * és minden földies dolgot nyilvánvalóan meggyűlöltél, * pusztában és hegyeken tartózkodtál, * a tudás fájának gyümölcsét megízlelted, * s a megközelíthetetlen titkokat, mint beavatott, * angyal módjára világosakká tetted, * dicsőséges szentéletű atya! * Azért a te tested homályán áthatoltál, * és a gonosz lelkek sötétségét eloszlattad, ó boldog! * Szerzetesek vezetője, esedezzél Krisztus Istenhez, * hogy adjon bűnbocsánatot azoknak, * akik buzgón megünneplik a te szent emlékedet!

Elővers: Könyörülj rajtam…

Utána saját dallamú énekvers 6. hangra:

Tiszteletreméltó atya! * Az egész földre elhatott a te erényeid híre, * és ezáltal fáradozásaidnak a mennyekben találtad meg megérdemelt jutalmát. * A démonsereget elűzted * és eljutottál az angyali rendekhez, * kiknek életét szeplőtelenül követted. * S mivel Krisztus Istenünk előtt szavad van, * kérj tőle békét a mi lelkünknek!

Kathizma:

8. hang. Minta: A Bölcsességet és Igét…

Az Úr keresztjét bölcsen fölvetted, és őt mindhalálig követted, * lelkedet nem fordítottad vissza a világba, Isten bölcse, * hanem önmegtagadásod fáradságával a szenvedélyeket megölted, * és önmagadat az Úr templomává készítetted elő. * Viszonzásként kegyelmi ajándékokat nyertél, * hogy meggyógyíthasd a betegségeket * és kiűzhesd a gonosz lelkeket. * Istenhordozó Antal, esedezzél Krisztus Istenhez, * hogy adjon bűnbocsánatot mindazoknak, * akik buzgón ünneplik a te szent emlékedet!

Konták:

2. hang. Minta: A magasságbelieket….

Az élet zaját elhagyván csendben fejezted be életedet, * minden lehetséges módon a Keresztelőt utánozván, ó szentéletű! * Vele együtt téged is dicsőítünk, * Szent Antal, az atyáknak atyja!

Ikosz. Minta: Tedd értelmessé nyelvemet…

Krisztus szavát megfogadtad, parancsait nyomon követted, az életből kivetkőztél, a vagyon és a kincs minden gondját, a rokonok és húgod iránti vonzalmat félretetted, Istent hordozó Antal! A pusztában egyedül csak Istennel társalogtál, s tőle az ismeret legtisztább kegyelmi ajándékát kaptad. Küldd azt el nekem is, aki magasztalni akarlak téged, Szent Antal, az atyáknak atyja!

Szinaxárion:

A hónap tizenhetedik napja. Szentéletű, nagy Antal atyánk emléke.

Vers: Van az égben valami nagyobb is a szellemi lényeknél,Antal, az önmegtagadók fejedelme.Tizenhetedikén szállt az égbe Antal.Az ő szent könyörgésére irgalmazz nekünk, Istenünk, és üdvözíts minket! Ámen!