“Tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek”

1. feltámadási evangélium (Mt 28,16-20)

Az apostolok küldetése.

„16A tizenegy tanítvány elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. 17Amint meglátták, leborultak előtte, bár néhányan kételkedtek. 18Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt: „Én kaptam minden hatalmat égen és földön. 19Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére,

20és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.”

Feltámadási evangélium

A vasárnapi reggeli istentiszteleteken felolvasott evangéliumi szakasz. Krisztus feltámadásával és az utána történt eseménnyekkel foglalkozik. Tizenegy szakaszra osztva mondja el az eseményeket, és vasárnaponként az egymást követő szakaszokat olvastatja a bizánci egyház. A feltámadás történetének Szent Máté szerinti leírása nem szerepel a feltámadási evangéliumok között. Ez megmaradt a nagyszombati Bazil-liturgia evangéliumának. A feltámadási evangéliumokkal van gondolati összeköttetésben a fényének és az evangéliumi sztihira is a vasárnapi reggeli istentiszteletben.”

Fényének

„A reggeli istentisztelet kánonja után a hajnali fény felderülésekor éneklik. Vasárnap a soros feltámadási evangélium gondolataival kapcsolatosan a Krisztus világosságát terjesztő apostolok küldetéséről szól, máskor pedig Krisztust, a világ Villágosságát köszönti.”

Evangéliumi sztihira

„A vasárnapi reggeli istentiszteletben a dicséreti sztihirák után énekelt sztihira. A tizenegy feltámadási evangéliumnak megfelelően még egyszer felidézi a már hallott evangéliumi szakasz eseményét, tanítását. Éneklése egyes vasárnapokon az elbocsátó utánra kerül.”

Forrás: Ivancsó István: Görög katolikus liturgikus kislexikon, Nyíregyháza, 2001

1. Fényének.

„Menjünk föl a tanítványokkal a galileai hegyre, hogy hit által meglássuk Krisztust, midőn mondja, hogy hatalmat nyert a fent és alant levők fölött. Értsük meg, mint tanítja meg őket, hogy megkereszteljenek minden nemzetet az Atyának és Fiúnak, a Szentléleknek nevében, s miként lesz együtt, ígérete szerint, bizalmasaival az idők végezetéig.

Az Istenszülőé.

A tanítványokkal együtt örültél Istenszülő Szűz, mikor láttad, hogy Krisztus, amint megmondta, harmadnapra föltámadt a sírból. És meg is jelent nekik további oktatásokat és kinyilatkozásokat nyújtva nekik, s megparancsolta, hogy kereszteljenek az Atya és Fiú és Szentlélek nevében, hogy higgyünk az ő föltámadásában, és dicsőítsünk téged, Leányzó!”

1. Evangéliumi sztihira, 1. hang.

„A hegyre menő tanítványoknak * az ő földi megdicsőülése után megjelent az Úr, * és üdvözölték őt, * és miután magasztos hatalmukról tanítást adott nekik, * szétküldé őket az egész világra, * hogy hirdessék az ő halottaiból való föltámadását és mennybemenetelét, * és hogy a világ végezetéig csalhatatlanul velük leszen, * megígérte nekik Krisztus Isten, * a mi lelkünk Üdvözítője.”

Forrás: Dicsérjétek az Urat!, Görögszertartású katolikus énekeskönyv, 53.oldal