Bibliai gondolatok -(Zakeus) vasárnapja, (P.u. 32. vasárnap, 2020.01.26)

Evangéliumi szakasz -Zakeus története (Lk 19,1-10)

19 1Aztán odaért Jerikóba és végigment rajta. 2Élt ott egy Zakeus nevű tehetős ember, a vámosok feje. 3Szerette volna látni Jézust szemtől szemben, de a tömeg miatt nem tudta, mert alacsony termetű volt. 4Így hát előrefutott, felmászott egy vadfügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia. 5Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította: „Zakeus, gyere le hamar! Ma a te házadban kell megszállnom.6Erre az gyorsan lemászott, és boldogan fogadta. 7Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték, hogy bűnös emberhez tér be megpihenni. 8Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: „Íme, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megcsaltam, négyannyit adok helyette.9Jézus ezt felelte neki: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. 10Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett.

Apostoli szakasz (1Tim 4,9-15)

9Ez igaz beszéd, teljesen rá lehet hagyatkozni. 10Hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert bízunk az élő Istenben, aki minden embernek üdvözítője, kivált a hívőnek. 11Ezt tanítsd és hirdesd. 12Senki ne becsüljön le ifjú korod miatt, de légy is a hívek példaképe beszédben, viselkedésben, szeretetben, hitben és tisztaságban. 13Amíg odajutok, legyen gondod a felolvasásra, a buzdításra és a tanításra. 14Ne hanyagold el magadban a kegyelmet, amelyet a prófétai szó alapján a presbitérium kézföltételével nyertél. 15Ezeket gyakorold, ezekben tarts ki, hogy előrehaladásodat mindenki lássa.

Zakeus igérete a bűnei jóvátételére:

„Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: „Íme, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megcsaltam, négyannyit adok helyette.”

A mi igéretünk minden egyes Szent Liturgián:

Pap vagy diakónus: „Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az istenszülő és mindenkorszűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk.

A hívek válasza: Néked Uram.” (A “Békesség” ekténiájából)

Részlet a szent öregek könyvéből, Remete szent Antal abba tanítása,37.oldal

„Ő mondta ezt is: „Mindig tartsd szemed előtt az Isten félelmét! Emlékezz arra, aki halálra ad és életre kelt (1Sám 11,6)! Gyűlöljétek a világot és mindent, ami benne van! Gyűlöljétek mindenféle testi nyugalmat! Szakadjatok el ettől az élettől, hogy Istennek éljetek! Emlékezzetek rá, mit igértetek Istennek, mert azt fogja számon kérni tőletek az ítélet napján! Éhezzetek, szomjazzatok, nélkülözzetek, virrasszatok, gyászoljatok, sírjatok és sóhajtsatok szívetekben! Vizsgáljátok meg magatokat: méltók vagytok-e Istenre! Vessétek meg a testet, hogy megmentsétek lelketeket!”

Híoszi Szent Ánthimosz atya ( 1869-1960) a lelki küzdelemről:

„A lelki küzdelmet éber figyelemmel kell folytatni. Ánthimosz atya mondta: „A buzgóság és a hanyagság két, hathatós eszköz. Az egyik egyesít bennünket Istennel, a másik elválaszt tőle. A buzgóság -áttüzesített vas, a hanyagság – hideg vas: bárhogy üsse is a kovács, nem fog meglágyulni, hogy meg lehessen munkálni. A tüzes vas ellenben könnyen alakítható.””