„Most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk” (1 Jn 3,2)

János I. levele 3,1-10

3 1Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert őt sem ismeri. 2Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van. 3És mindenki, aki így remél benne, megszentelődik, ahogyan szent ő is.

Szakítás a bűnnel.

4Mindenki, aki vétkezik, megszegi a törvényt, mert épp a törvényszegés a bűn. 5Tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, s hogy benne nincs bűn. 6Az, aki benne marad, nem vétkezik. Az, aki vétkezik, nem látta, nem ismerte meg. 7Gyermekeim, senki se vezessen félre titeket. Aki az igazságosságot cselekszi, az igazságos, ahogy ő is igazságos. 8Aki bűnt követ el, az ördögtől való, hiszen az ördög kezdettől fogva vétkezik. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög művét romba döntse. 9Azok, akik Istentől születtek, nem követnek el bűnt, mert az ő magja bennük marad, és nem vétkezhetnek, mert Istentől születtek. 10Erről ismerhetők fel Isten gyermekei és a sátán fiai.

https://hd.gorogkatolikus.hu/Egy-nem-mindennapi-papi-hivatas-tortenete—interju-Elek-Antal-szombathelyi-szervezolelkesszel-2020-majus-25

Tájékoztatás a görögkatolikus szertartások végzéséről a húsvét utáni időszakra (2020.04.12-től)

Tájékoztatás

a Szombathelyi Görögkatolikus Szervezőlelkészségben

(Szombathely, Zalaegerszeg és Sopron vonzáskörzetében)

élő görögkatolikus hívek és hozzátartozóik számára,

hogy a járvány ideje alatt a görögkatolikus szertartásaink mind a három városban, az általunk használt templomokban és kápolnákban, az eddig megszokott rendben, mint az elmúlt két hétben is, látogathatók a megfelelő higiéniai előírások betartásával (pl. maszk használata mellett, padok előzetes és utáni fertőtlenítése mellett, hívenként egy áldoztató kanál használatával).

A hívek bevonásával végzett szertartások végzését egyrészt a 2020.március 18-án megjelent Metropóliai rendelkezések teszik lehetővé a Budapesten kívüli településeken, a parókusok ill. szervezőlelkészek döntésétől függően,

másrészt a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet a kijárási korlátozásról,

amely szerint alapos kijárási indoknak számít a lakóhely elhagyására az u). pontjában szereplő hitéleti tevékenység, a munkavégzés, a mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, az élelmiszerüzletben történő vásárlás, a helyi termelői piacon történő vásárlás, a dohányboltban történő vásárlás, az egyéni szabadidős sporttevékenység, a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele mellett (a lista nem teljes!).

Forrás: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000071.KOR

“Az Úristennek van humora!”

Részlet Alexander Schmemann – Oliver Clement: A nagyböjt és a húsvéti titok című könyvéből, 229-230.oldal

Íme a Vőlegény jön éjfélkor, és boldog a szolga, kit virrasztva,

ámde méltatlan, akit lustálkodva talál.

Vigyázz, ó, lelkem, nehogy elnyomjon az álom, nehogy a halálnak átadatva

az Országból is kivettessél, hanem serkenj föl kiáltva:

Szent, szent, szent vagy, Istenünk!

Az Istenszülő kedvéért irgalmazz nekünk!

Éjfél az a pillanat, amikor a régi nap befejeződik, hogy átadja helyét egy új napnak.Így ez az óra a keresztény ember számára annak az időnek a jelképe, amelyben él. Bár az Egyház még ebben a világban van, osztozik gyengeségeiben és tragédiáiban, de igazi léte nem ebből a világból való, mert Krisztus Jegyese, és azt a küldetést kapta, hogy hirdesse és nyílvánítsa ki az Ország eljövetelét és az új napot. Élete állandó virrasztás és várakozás, olyan virrasztás, amelyik ennek az új Napnak a hajnala felé fordul…Tudjuk azonban, hogy milyen makacsul ragaszkodunk a „régi naphoz”, a szenvedélyeivel és bűneivel teli világhoz. Tudjuk, milyen mélységesen „ehhez a világhoz” tartozunk még. Láttuk a világosságot, ismerjük Krisztust, hallottuk beszélni a benne megvalósuló új élet békéjéről és öröméről, mégis szolgaságban tart a világ.”

“Többször elmondtam: jegyezzék meg, az Úristennek van humora! A Szovjetunió tíz évig mindent megtett, hogy tönkretegyen. Én mégis itt vagyok 91 évesen, de hol van a Szovjetunió?” – Olofsson Placid

Placid atya – Aki megjárta a Gulágot

(Filmajánló nehéz időkben!)

“Közhelyszerű igazság, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek, és ez mutatkozik meg Placid atya tanúságtevő életében, sőt, elődeinek a sorsában is. Több mint háromszáz évvel ezelőtt XII. Károly svéd király csatát vesztett Bendernél a törökökkel szemben, de sikerült elmenekülnie. 1714-ben legendássá vált hosszú lovaglással – Erdélyen és Magyarországon keresztül – tért vissza országába. Több beszámoló és emlékmű is bizonyítja, hogy Pesten a Váci utca 64-ben szállt meg. Kíséretének egyik katonája, Albert Olofsson belázasodott, nem tudott tovább menni. Végleg Magyarországon ragadt, itt nősült meg. Placid atya édesapja, Olofsson Gusztáv evangélikus vallású volt, de felnőttként katolicizált. A budapesti műegyetem építész karán tanított, életét a tudománynak szentelte, nem gondolt nősülésre. Ám egy súlyos szembetegség miatt csak középiskolában vállalhatott munkát, s ekkor mégis úgy döntött, hogy megházasodik. Harminckilenc éves volt már, amikor nőül vette Reihardt Jusztinát, egy tolnai sváb család leányát. Két gyermekük született, mindketten egyházi pályára léptek: a lány, akit a filmben Placid atya csak „Nővérkém”-nek emleget, Ausztriában lett apáca, a Sacra Coeur rend tagja.

A dokumentumfilm elején és végén Placid atya beszél egy, a Gulágon raboskodókra emlékező ünnepségen, hangsúlyozva, hogy a közös szenvedés által különleges szeretetkapcsolat fűzte össze őket. Arra pedig egyetlen pillanatra sem szabad gondolni, hogy a földi életüket befejezők megszűntek létezni. Ők nem semmisültek meg, csak átléptek az örökkévalóságba. Egy másik képen zsúfolt templombelsőt látunk, a Placid atya századik születésnapján bemutatott szentmisén rendi elöljárója, Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát úgy jellemzi az ünnepeltet, mint aki különlegesen erős a hitben, és olyan isteni kegyelem működik benne, amire mindannyian vágyakozunk.

A csaknem kétórás film többi részében Placid atya mesél. Mintha egy monodrámát látnánk, amelynek minden pillanatát áthatja a derű, a hit, a remény és a szeretet, még olyankor is, amikor szörnyűséges dolgokról van szó. Ez nem jelenti a rettenet bagatellizálását, Placid atyát a hite segítette át a leggyötrelmesebb, legkilátástalanabb helyzetekben is, mindenkor azt kereste, hogy mi Isten üdvözítő akarata, amelyet teljesítenie kell. Már egészen fiatalon úgy érezte, Isten üdvözítő akarata az, hogy ő bencés szerzetes legyen. Amikor 1946-ban a kommunisták letartóztatták, a legrosszabb az volt számára, hogy nem a főapátja tartóztatta le, aki Szent Benedek regulája alapján közvetítette a rendtársak felé az Úr üdvözítő akaratát. A budapesti bencés gimnáziumban tanított, az egyik elsős osztály osztályfőnöke volt. Diákjai szerették, felnéztek rá. Ekkor már doktori címmel rendelkezett, tanárként és tudósként is szép jövő előtt állt. A megbecsültség állapotából zuhant ki a társadalom legszélső perifériájára, oda, ahol az emberi élet a nullánál is kevesebbet ért, fogvatartói nem tekintették embernek, kegyetlenül bántak vele, kiszolgáltatottsága totális volt.

Placid atya azonban úgy emlékezik vissza, hogy a Jóisten ekkor is megmutatta, kifogyhatatlan az ötletekből. Miközben a folyosót mosta fel, magyar nóták dallamára énekelve tudatta a halálkamrákban kivégzésükre váró rabtársaival, hogy tartsanak bűnbánatot, ő pedig megadja nekik a feloldozást: „Ego te absolvo a pecatis tuis – És én téged feloldalak bűneid alól, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében” – énekelte. Amikor egy halálraítélt fiatalember, akinek büntetését kegyelemből huszonöt év rabságra ítélték, közölte vele, hogy szavai hatására a halálkamrában raboskodók megbékéltek Istennel, Placid atya rádöbbent: nem a szovjet büntetőtörvénykönyv alapján ítélték őt el és vitték a Gulágra, hanem maga a Jóisten küldte őt oda. Küldetése nem az lesz, hogy bencés diákokat tanítson, hanem hogy erősítse lelkileg a fogolytársait, ne hagyja, hogy eluralkodjon rajtuk a reményvesztettség. Lelki szakmunkás lettem – jellemezte akkori szerepét. A Gulágon töltött tíz esztendő alatt mindvégig ezt tartotta szem előtt, és ennek szellemében fogalmazta meg a túlélés négy szabályát: A szenvedést nem szabad dramatizálni! Nem szabad panaszkodni, mert attól gyengébb lesz az ember! Az öröm szükséges a túléléshez, ezért észre kell venni és tudatosan kell keresni az élet apró örömeit. Nem vagyunk tökéletesek, de itt és most kell megmutatnunk, hogy különbek vagyunk rabtartóinknál. Ez mozgósítja az életenergiákat. Akinek van hová kapaszkodnia, annak könnyebb. Mi, hívők, ha a Jóistenbe kapaszkodunk, rájövünk, hogy Ő is akarja túlélésünket. Ez pedig hatalmas erőforrás volt ott, abban az életben – mondta Placid atya, boldog mosollyal az arcán, s ez a szívből fakadó öröm még sokáig megmarad az emlékezetünkben, a film megnézését követően is. S nem csodálkozunk azon, hogy a Gulág-tábor egyik parancsnoka, aki 1952 karácsonyán, amikor Placid atya és fogolytársai a szomorú és kilátástalannak látszó körülmények ellenére is boldogan ünnepelték a karácsonyt, azt mondta nekik: őt ateistának nevelték, de az, hogy ők ilyen siralmas helyzetben is így tudnak örülni, a legnagyobb istenérv számára.

Placid atya nemcsak rabtársainak volt lelki támasza, de a fogságból hazatérve még további hatvan évig hirdette az örömhírt, és adta vissza sokaknak a hitét, reményét. Ha valaki találkozott vele, biztos, hogy jobb emberré vált. Széll Péter dokumentumfilmjében szinte végig Placid atya beszél, Várszegi Asztrik főapát említett szavait leszámítva nincsenek értékelések, méltatások. Nincs is erre szükség, Placid atya visszaemlékezéseihez semmit nem kell hozzáfűzni. Legfeljebb idézni tíz évvel ezelőtt mondott szavait: „Jegyezzék meg, az Úristennek van humora! A Szovjetunió tíz évig mindent megtett, hogy tönkretegyen. Én mégis itt vagyok 91 évesen, de hol van a Szovjetunió?”

Placid atya – Aki megjárta a Gulágot
(Magyar dokumentumfilm, 113 perc, 2005).
Rendező: Széll Péter
Kiadta és forgalmazza: Etalon Film Kft. 

Fotó: Merényi Zita

Bodnár Dániel/Magyar Kurír” Forrás: https://www.magyarkurir.hu/hirek/placid-atya-aki-megjarta-gulagot

Április 1.

Április 1.

Lakatos László: Szentek virágoskertje, 287.oldal

Bűnbánó Mária anya

Mária Egyiptomban született. 12 éves korában elhagyta szülei házát és Alexandriában szabados életre adta magát. Sok embernek vált lelki kárává. Ezt 17 évig tette így. Utána a Jeruzsálembe menő zarándokokhoz csatlakozott merő kiváncsiságból. Útközben és Jeruzsálemben is szedte áldozatait bűnös szenvedélye. A szent kereszt ünnepén ő is be akart menni a templomba, a kereszt tiszteletére. Valami láthatatlan erő mindannyiszor visszatartotta. Az előcsarnokban lévő Istenszülő képe felé fordult imádkozva. Megbánta bűneit és életjobbulást fogadott. Így tudott bemenni a templomba. A templomból kijöve hangot hallott, amely a Jordán folyóhoz küldte. Azonnal elindult, a folyó partján lévő templomban meggyónta bűneit, megáldozott és bement a pusztába. Itt is maradt 47 éven át, élete végéig. Sokat küzdött előbbi bűnös életének emlékeivel, 17 év után lelki nyugalomra lelt, így talált rá a közel 100 esztendős Zoszimász szerzetes. Elmondta neki élete történetét. Arra kérte, hogy egy év múlva jöjjön el és áldoztassa meg.. Zoszimász egy év múlva beteg lett, de egyre jobban lett és Máriát fel tudta keresni a Szent Titkokkal. Meggyónt, megáldozott. Jövőre is kérte az atyát, hogy jöjjön el újra. Zoszimász csak a holttestét találta Máriának. Nagy tisztelettel temette el a bűnbánót. Meghalt 431-ben, az előszöri szentáldozása napjá.

Tanítás: A legnagyobb bukásból is lehet kiemelkedni.

Fohász: Bűnbánó anyánk Mária, imádd az Istent érettünk.

Szent Makáriosz atya

Makáriosz a pelikiti kolostor főnöke volt. A szentképek tisztelete miatt börtönbe zárást, és számüzetést szenvedett. Ott halt meg Athusziában Konstantinápoly közelében 830 körül. Istentől a betegek gyógyítására kapott erőt.

Szent Gerontiosz és Bazilida vértanúk

A III. században szenvedtek vértanúságot lefejezés által.

Szent Ácház

Békében hunyt el. Halálának ideje és helye ismeretlen.

A mai zalabesenyői templomi szertartás előtt és a többi szertartás előtt ill. után is gyónási lehetőséget biztosítok a metropóliai rendelkezések szigorú betartása mellett, amelyet a saját érdekemben is teszek.

Elek Antal gk. szervezőlelkész

Bűnbánó anyánk Mária, könyörögj érettünk!

Görögkatolikus szertartások Szombathelyen, Zalaegerszegen és Sopronban 2020.03.21-től

Dicsőség a Jézus Krisztusnak!

A Görögkatolikus Metropólia Közleményt adott ki a járvány idejére a szertartások végzéséhez, mely adta lehetőségemmel élve szeretném a hozzám tartozó területeken, az előírások pontos betartásával a szertartások végzését a hívek bevonásával folytatni. Fontos, hogy minimum 2 méterre helyezkedjenk el a hívek egymástól, így a résztvevők száma korlátozott. Az áldoztatás hívőkként más-más kanállal történik, a kilincsek, korlátok és a padok fertőtlenítését magam fogom szertartás előtt és után elvégezni, mivel a felelősség is az enyém. Napról napra felülvizsgálom ezt a döntésemet, amennyiben nem tudnám kivitelezni ezt a feladatot, változtatni fogok.

A jövőben is naprakészen vezetem a tervezett szertartások helyét és idejét a honlapunkon, de csak azt a szertartást tudom elkezdeni, ahol a fertőzés terjedésének lehetőségét minimalizáltuk. A szertartások alatt nem történhet érintkezés az idegenek (a nem egy háztartásban élők) között, ha betartjuk ezeket az előírásokat.

A szertartások számát a korlátozott befogadóképesség miatt növelem, függetlenül attól, hogy mennyien lesznek a résztvevők. Mi itt a nyugati végeken már hozzászoktunk a néhány emberes szertartásokhoz….

Kérek mindenkit, hogy olvassa el az eredeti közleményeket is!

Elek Antal szervezőlelkész 2020.03.21.

A Görögkatolikus Metropólia közleménye 2020. március 18.

Forrás: https://hd.gorogkatolikus.hu/A-Gorogkatolikus-Metropolia-kozlemenye-2020-marcius-18-2020-marcius-18

A Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház a keleti rítusból fakadó különbségek miatt saját, de a Magyar Katolikus Püspöki Karhoz hasonló tartalmú rendelkezést tesz közzé. A rendelkezés általános érvényű, amelytől az illetékes megyéspüspök saját hatáskörében eltérhet. A mostani szöveg az állami rendelkezésekhez igazodik, azok változása esetén ezen is módosítani kell.

 1. A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be, ám az abba betérő híveknek különösen ügyelniük kell az előírt óvintézkedések megtartására. Egymástól lehetőleg nagyobb távolságban helyezkedjenek el. A templomi mozgás során is kerüljék a fizikai érintkezést más személyekkel. Különösen a bűnbánati leborulások után ügyeljenek arra, hogy kezük ne érintse a szájnyílást, orrot, szemet. Használják akár szertartás közben is a kihelyezett fertőtlenítő eszközöket. A szent kereszt és ikonok csókolásától ideiglenesen tartózkodjanak.
 1. Az idősebb, gyengébb immunrendszerrel rendelkező illetve más betegségben szenvedő híveinket saját érdekükben arra kérjük, hogy most egy ideig ne jöjjenek el a szertartásokra. Az otthon maradott hívek legyenek tudatában annak, hogy az Egyház nem hagyja abba az imádságot, a lakóhelyükről vagy ahol éppen tartózkodnak, onnan is bekapcsolódhatnak ebbe a szüntelen imádságba. Ezt egyébként ma már egyre több helyen a technikai lehetőségek is segítik. A fővárosban a hívek nagy száma miatt nem tudunk nyilvános szertartásokat végezni. Más parókiákon az illetékes parókus ismerve a közösségéhez tartozó hívek lelki szükségleteit, életkorának összetételét és egészségügyi állapotát, a Szent Liturgia megtartásáról szabadon dönthet.
 1. A Keleti Kódex előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi Szent Liturgián való részvétel kötelezettsége alól. Ezt a felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – a Görögkatolikus Metropólia megyéspüspökei is megadják.
 1. A felmentés azonban nem jelenti azt, hogy a vasárnapot nem kellene megszentelni. A vasárnapi szertartáson való részvétel helyett igen ajánlatos, hogy a hívek kiemelt időt töltsenek imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – lehetőleg együtt a családdal, de akár egyénileg is. Hamarosan új imakönyvek fognak megjelenni, ezzel is segítve mind a közösségi, családi, mind az egyéni imákat. A Görögkatolikus Médiaközpont több helyszínről, de leginkább Máriapócsról közvetít szertartásokat. Ezek is nagy segítséget jelentenek abban, hogy az egyházzal együtt imádkozzunk. A közvetítések rendjéről a görögkatolikus honlapok felületein adunk tájékoztatást. Ezeken kívül ilyen módon a római katolikus szertartásokba is bekapcsolódhatunk.
 1. A betegellátás, a gyóntatás, a rendkívüli áldoztatások esetén fokozottan ügyeljünk arra, hogy tevékenységünk ne adjon lehetőséget a vírusfertőzésre. Ha szükséges, végezhetjük, végezzük védőkesztyűben, védőruházatban ezeket a szent cselekményeket.

Római katolikus testvéreinkkel együtt valljuk: a járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Idős paptestvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a helyzetben különösen vigyázzanak egészségükre.

Rendelkezések a hívek számára a koronavírus okozta vészhelyzetben

A rendkívüli helyzetre való tekintettel a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház főpásztorai a következő, liturgikus cselekményekhez kapcsolódó előírásokat rendelik el.

 1. Magatartás a templomban.

Törekedjünk arra, hogy templomaink minél többet legyenek nyitva, hogy oda egyesével betérhessenek az imádkozni vágyók, hiszen sok ember nem juthat el a közösségi szertartásokra. Ugyanakkor a templomba belépőknek szigorúan be kell tartaniuk a közösségi terekre vonatkozó előírásokat. A templomokban rendszeresen fertőtlenítő takarítást kell végezni, különösen a padokat kell gyakran, továbbá közvetlenül a szertartások előtt és után fertőtlenítővel alaposan áttörölni.

A templomajtókat lehetőség szerint teljesen nyitva kell tartani, hogy oda kilincs érintése nélkül be lehessen lépni. A templomi tárgyakat a hívek ne érintsék, az ikoncsókolástól tartózkodjanak. A tetrapodra kihelyezett ikonokat ideiglenesen bevesszük.

A templomtérben úgy helyezkedjünk el, hogy a személyek vagy családok egymástól legalább 2 m távolságra legyenek. Több személy nem léphet be a templomba. Bármennyire fájdalmas, ezt el kell fogadnunk.

 1. Szentgyónás.

A gyóntatás alkalmával a közvetlen, közeli érintkezést mindenképpen kerülni kell. A gyóntatószék csak akkor használható, ha a gyónó és a gyóntató pap között fóliával is ellátott rács van. E nélkül tilos használni a gyóntatószéket.

Gyóntató szobát csak akkor használhatjuk, ha megoldható, hogy gyóntatás alatt annak ajtaja és ablaka nyitva legyen, de a gyónást más ne hallhassa. Ilyenkor a gyónó és a gyóntató nem nézhet egymás felé, egymástól legalább egy-másfél méter távolságban kell lenniük. Ha ezek a feltételek nem oldhatók meg, akkor a gyóntató szoba nem használható.

Ajánlott a szentgyónást arra külön kijelölt időben a nagyobb templomtérben vagy szabadtéren megszervezni. Ekkor is meg kell tartani a legalább egy-másfél méter távolságot és a gyónó és a gyóntató nem nézhetnek egymás felé. A védőmaszk használata ajánlott, mivel az még nagyobb biztonságot nyújt.

Természetesen minden egyes esetben szigorúan ügyelni kell arra, hogy a gyóntatásból más, idegen személy semmit se hallhasson meg.

Telefonon és más elektronikus eszközön keresztül nem lehet feloldozást adni.

 1. Eucharisztia

Azokban a templomokban, ahol nyilvános szertartás folyik, a szentáldozáshoz sorban álló hívek se álljanak közel egymáshoz, ekkor is tartsák meg a 2 méter távolságot.

A pap elé érve már ne vessenek keresztet – ezt korábban tegyék meg – és két kezüket a mellükön összetéve álljanak oda a szentáldozáshoz. Az áldozó hátrahajtott fejjel, fölfelé tekintve és nagyra nyitott szájjal fogadja a Szentséget.

Minden egyes hívőt külön kanállal áldoztatunk meg. Aki már részesült az Eucharisztiában, az nyomban lépjen oldalra, és úgy helyezkedjen el, hogy más személyektől továbbra is a lehető legnagyobb távolságot tartsa.

 1. Szent Liturgián kívüli áldoztatás.

A rendkívüli időszakban kérésre vagy gyóntatás után a Szent Liturgiához kötve külön is megáldozhatunk, a fentebb említett szabályok szigorú betartásával.

Ha templomon kívül, házban vagy kórházban is áldozhatunk, ilyenkor fokozott figyelemmel kell betartani minden egészségügyi előírásokat. Ezt a szertartást főként a beteg és környezetében lévő személyek érdekében védőruházatban kell végezni.

 1. Keresztelés.

Ha nem lehetséges későbbi alkalomra halasztani, akkor ebben az időszakban a keresztelést csak szűk körben szabad elvégezni. Bemerítéses keresztelést az átmeneti időben nem megengedett.

 1. Házasságkötés.

Ha Húsvét után is fennállnak az állami óvintézkedések, és nem lehetséges későbbi alkalomra halasztani az esküvőt, akkor a házasságkötés szertartását is csak szűk körben szabad elvégezni, teljes mértékben betartva a zárt térre vonatkozó előírásokat.

 1. Betegek kenete.

Ebben az időszakban különösen is figyeljünk oda a betegekre, ne hagyjuk magukra őket! Az áldozópapok, diakónusok elsősorban telefonon tartsák velük a kapcsolatot, legyenek lelki segítségükre. A betegek kenetének föladásakor minden esetben úgy kell eljárnunk, hogy a fertőzés átadásának minden lehetséges módját elkerüljük. Ilyenkor a papnak mind a maga, mind mások érdekében szájmaszkot, gumikesztyűt, védőköpenyt kell használnia.

 1. Temetés.

A temetéseket is csak szűk körben lehet megtartani, a közvetlen hozzátartozók jelenlétében. Zárt terű ravatalozóban nem lehet végezni temetési szertartást. A búcsúztatók elhagyandók, annál sokkal fontosabb, hogy a gyászolók kapjanak néhány erőt adó, vigasztaló szót. Keresztcsókolás természetesen, az erre szóló ének alatt indulhatunk a sírhoz.

 1. Egyéb szentelmények.

Ebben az időszakban, amíg az állami rendelkezések a tilalmakat föl nem oldják, nem tudjuk megtartani a húsvéti lelkigyakorlatokat. Ugyanakkor ez elmaradt lelki támasz nélkül is törekedjünk arra, hogy húsvéthoz közeledve bűnbánattal, böjttel, még több imádsággal készüljünk a föltámadásra. A rendkívüli helyzetben is végezzük el a szentgyónásunkat a fentebb sorolt óvintézkedések megtartásával. A virágvasárnapi barkaszentelésről, nagyheti, húsvéti szertartásokról, pászkaszentelésről később rendelkezünk.

Krisztus mentett meg minket a halálos veszedelemből, és a jövőben is meg fog menteni. Benne van reményünk, hogy ezután is megszabadít. (vö. 1Kor 1,10) 

Koronavírus tünetek és egyéni óvintézkedések⁩

Egy ismert tüdőgyógyászunk ajánlására továbbítom ezeket az egyébként is hasznos információkat!

Egy Wuhanban dolgozo fiatal kutatótól származnak az alábbi információk (2020. Marcius 13.)

Íme néhány tény és információ a coronavirusról. Hogy hogyan fertőz, illetve jut át egyik emberről a másikra, hogy hogyan viselkedik, s hogy hogyan lehet semlegesiteni.

A corona virusos fertőzés NEM okoz orrfolyást, sűrű és bő váladékos nátha-szerű tüneteket és ugynevezett “nedves”, felszakadó, váladékos-hurutos köhögést. Ehelyett szaraz köhögést okoz és száraz nyálkahártyat. Ez az egyik legkönnyebben megjegyezhető tünet.

Jelenlegi kisérletek és tudásunk szerint a virus nem áll ellen a hőnek: ha már 26-27 fokos homérsékletnek van kitéve, elpusztul. Ezért fontos, hogy napjában többször igyunk meleg folyadékot, teát vagy más forralt italt. Nem kell, hogy leégesse a torkunkat, csak kellemesen melegen. A lényeg a gyakran-on van. Ezek a meleg italok semlegesitik a virust és nem túl nehéz beiktatni az ivásukat a napi rutinunkba. Mindenképpen kerülni kell a hideg italok fogyasztásat, a jéghideg italokról van szó, vagy magáról a jégről, jégkockáról. Ne szopogassunk jeget, ne együnk havat, s ne engedjuk ezt a gyerekeinknek sem!

Aki teheti, menjen a napra, napozzon illetve napoztassa az arcát vagy egyéb testfelületeit lehetőleg huzamosabb ideig (kb 15-20 percig legalább).

A virus maga viszonylag nagy, legalabbis a virusokhoz képest általaban. Átmérője kb 400-500 nanométer. Ezért barmilyen maszk hatasos lehet ellene; Éppen ezért egy átlagembernek elegendo lehet egy “sima” maszk, a speciális változatokat, amik többszűrősek, azokat hagyjuk meg azoknak a kórházi dolgozóknak és egészségügyi szakembereknek, akik a munkájuknal fogva sokkal intenzivebben, sokkal nagyobb dózisban vannak kitéve a virusnak, illetve a virus fertőzésnek.

Ha egy fertőzott személy tüsszent egyet, akkor kb. 3 méteres sugárban szórja szét a vírusokat maga körül, a ruházatára, a környezetére és a földre, ahol éppen tartózkodik. Ezen a körön kivül nem ér el vírus egy masik emberhez.

A virus fémfelületeken képes éltben maradni akar 12-16 óran át is. Ezért fontos és elengedhetetlen, hogy kilincsek, kapaszkodók, kulcsok, lépcsőkorlátok, ajtók..;stb érintése után mossunk alaposan kezet, majd fertőtlenitsük is le a kezünket. (Alaposan. Szappannal. Meleg vizzel. ) Lehetőleg mielőbb. Addig viszont, amig ezt megtenni nem tudjuk, semmiképp ne közelitsünk az arcunk felé, ne vakarjunk orrot, szánkba ne nyúljunk, egyáltalan ne érintsük meg az arcunkat.

A virus ruhákban és textilszálak között kb. 6-12 óráig marad életben. A sima hétköznapi mosószerek megölik már 30-40 fokon mosva is. Az olyan ruhákat, amiket nem lehet naponta mosni, tegyük ki a napra, s ott a vírusok elpusztulnak a fénynek és hőnek kitéve.

Hogyan szaporodik illetve miként viselkedik gazdatestbe jutva:

1. Elsőként a torokban, garatban helyezkedik el, ott kezd el szaporodni. Begyulladhat a torok ilyenkor, égő, kaparó érzés lehet ettől, torokfájas. Ez a tünet átlagosan kb. 2-4 napig tarthat.

2. Majd a virus lejut a légzőszervek nedvességén/nyalkahártyán a tracheaba (légcsőbe), s bekerül a tüdőbe, ahol fibrózist (lásd alább a meghatározását a tüdőfibrózisnak) okoz, s a léghólyagocskák ezért nem tudnak elegendő oxigént felvenni a belélegzett levegőből. Így okoz közvetlenül tüdőgyulladást. Vagyis: nem bakteriális felülfertőződésként alakul tehát ki a tüdőgyulladás, kb. 2-3 hét kezeletlen vagy nem megfelelően kifeküdt, kikezelt influenza szövödményeként, mint más esetekben általában, hanem jóval hamarabb és baktériumok közreműkodése nélkül, közvetlenül a tüdőt célozva meg. Ez a stádium kb. az 5-6. napon jelentkezik.

tüdőfibrózis során valamilyen kiváltó ágens hatására krónikus gyulladás indul el a tüdőszövetben, a léghólyagocskák és hajszálerek között, amely végül a kötőszövet felszaporodásához vezet, ezzel csökkenti a légző felületet.

3. A tüdőgyulladas magas lázzal jár és nehéz vagy nehezitett légzéssel, légszomjjal, de nem kisérik a klasszikus megfázásos, náthás orrfolyasos tünetek. Az embernek olyan érzése van, hogy megfullad. Ha ez igy van, azonal orvoshoz kell fordulni.

Hogyan kerülhető el a virus?

1. A virussal való fertőződés szinte kivétel nélkül, de legalábbis óriási arányban közvetlen kapcsolattal történik, azaz megérint az ember olyan tárgyat, amelyen virus van, ezért a gyakori kézmosás elengedhetetlen.

A kézen a virus kb. 10 percig van életben, de ebben a 10 percben sokmindennel bejuttatható a szevezetünkbe: arcunk dörzsölése, szemünk, orrunk, szánk érintése, vagy akár csak a bőrünk érintése az bárhol arcunkon végzetes lehet.

Vagyis a magunk és masok érdekében is mossunk gyakran és alaposan kezet, majd fertőtlenitsük is le, ha tehetjuk!

2. Fertőtlenitő oldatokkal, amiket drogériakban, gyógyszertárakban lehet kapni, öblogethetünk, gargalizálhatunk is, naponta többször is. Ez is minimalizálja az esetlegesen már bejutott virusok számát a torokban, garatban. Igy még kevésbé tud lejutni a tüdőhöz, ha már esetleg jelen van a szánkban.

3.Fertőtlenitse a billentyűzetet, mobil telefonokat és egyéb mobil eszközöket, kulcsokat, pénztárcát, táskát, kilincseket….stb, a gyakran használt tárgyakat, felületeket.

Az új NCP corona virus előfordulhat, hogy napokig nem mutat semmilyen tünetet, így adott esetben a bekerulését követően csak jóval később derül ki az illetőről, akiben jelen van, hogy fertőzött. Így aztán mire az illető már produkálja a köhögést és/vagy lázat, amivel kórházba kerül, addigra a tüdő már kb. 50 százalékban mindkét oldalon érintett, a fibrózis már kialakult, s az esetek többségében már a kórhazi kezelés, lélegeztetőgépre kötés túl késő…..

Tajvani szakemberek a következő egyszerű gyakorlat elvégzését javasolják minden reggel:

Vegyünk egy jó mély lélegzetet, s tartsuk bent a tüdőnkben kb. 14-15 másodpercig, ha megy, akár tovább is. Ha ezt minden különösebb nehézség nélkül meg tudjuk tenni, akár ismételten is, akkor valószínüsithetően nincs fibrósis jelen a tüdőnkben. De ha diszkomfort érzést okoz, vagy köhögést vált ki, vagy nyomó-fuldokló érzést, nagy nyomást, nehezen viselhetőt, légszomjunk lesz, s nem tudjuk megcsinálni ezt az egyszerű gyakorlatot… stb, akkor forduljunk orvoshoz.

Ezt a gyakorlatot ajánlott minden reggel elvégezni, tiszta levegőjű környezetben.

A következő tanácsok japán orvosoktól származnak: mindenki győződjön meg róla, hogy a szájuk és torkuk eléggé nedves a nap folyamán és sosem szárad ki. Sok apró kortyot igyunk gyakran, akár negyedóránként kortyolgassunk lehetőleg valami meleg folyadékot, s igyunk eleget! Mert még ha be is jut a virus a szánkba, a folyadékivás lemossa onnan, bekerül a nyelőcsőbe, onnan a gyomorba, s ott aztán már semmi esélye az erősen savas környezetben az életbenmaradásra. De ha az ember nem iszik elegendő, és főleg, elég gyakran folyadékot, a virus könnyebben lejuthat a tüdő felé. Az pedig nagyon, de nagyon veszélyes lehet.”

Meghívó -Szent Márton Köpenye Alapítvány (2020.03.20. péntek, du. 5 óra)

Szeretettel továbbítom a Szent Márton Köpenye Alapítvány meghívóját az alapítvány új közösségi termeinek megáldására és az ünnepi szent Misére, melyet az Alapítvány kuratóriumi elnöke Dr. Székely János Püspök Atya mutat be Dr. Pem Atyával a volt Annunciáta Kolostor kápolnájában 2020.03.20-án pénteken 17.00-kor. Az épületrész megáldása a szent Mise után kezdődik Szombathelyen a Dr.István Lajos u. 1.számban, az alagsorban. Az alapítványt a Szombathelyi Egyházmegye alapította 2020-ban hátrányos helyzetű emberek megsegítésére, melyet munkaközvetítéssel, képzéssel, egyéni tanácsadással szeretnének megvalósítani.

Szeretettel köszöntjük az épület új közösségét, akik egyben a mi házigazdáink is!

Elek Antal gk. szervezőlelkész

Új hírdetőtábla jelzi a görögkatolikusok imádságos jelenlétét Szombathelyen

Sokan szeretjük Kisléghi Nagy Ádám festőművész keresztjét, amely eredetije több méteres és Szentendrén abban a Szent Péter Pál templomban van, amelyet az ortodox egyház adott át a helyi római katolikus egyházközségnek. A kereszt még abban az italo-görög stílusban ábrázolja Krisztus Urunkat, amikor a nyugati és a keleti egyházak egységben voltak. A Kisléghi házaspár (feleségével Kocsis Mártival) közösségünk tagjai és nagy segítségemre vannak a szervezőlelkészi feladatok megvalósításában. A fotót Alapfy László grafikus készítette 2011-ben, köszönjük neki is a grafikai munkát és a fotókat. Köszönöm Tálas Ferenc soproni görögkatolikus testvérünk segítségét a hírdetőtábla elkészítésében nyújtott segítségéért.

Elek Antal szervezőlelkész

Ismét Szombathelyen a Szent Efrém Férfikar 2020.március 5-én csütörtökön

Program ( Részvétel ingyenes!)

10 órától 11 óráig a Brenner iskolában tartanak rendhagyó énekórát,

13.30-tól a szombathelyi pályaudvaron negyedórás flashmobot,

aztán 18.00-kor Toronyban énekelnek a szentmisén,

s utána egyórás nagyböjti hang-áhítatot tartanak görög-ószláv-latin böjti motettákból!

Legközelebb 2020. április 26-án 19.30 órakor lépnek fel a Szombathelyi Székesegyházban az Orientale Lumen sorozat keretében.

Előszenteltek liturgiája a Szombathelyi Szervezőlelkészség területén 2020-ban

Előszenteltek liturgiája

A bizánci egyház sajátos nagyböjti szertartása. Ősi előírás szerint nagyböjtben szombat és vasárnap vagy ünnep kivételével Szent Liturgiát nem végeztek, az egyház hetente kétszer mégis meg akarta áldoztatni a híveket, hogy a böjti harcban el ne csüggedjenek. Ezért jött létre az Előszenteltek liturgiája, mely ünnepélyes áldoztatási szertartásnak tekinthető.

Első része a nagy alkonyati istentisztelet menetét követi, szentírási olvasmányokkal. A sztihirál alatt a pap az előző vasárnapon álváltoztatott szentséget az előkészületi asztalra viszi, majd később ünnepélyes menetben visszahozza az oltárra.

A második rész a kérő ekténiától a Szent Liturgia rendjét követi, szentáldozással. Átlényegülés tehát nincs benne. – Nagybőjt szerdáin, péntekjein és a nagyhét első három napján van előírva a végzése.” (Forrás: Ivancsó István: Görög Katolikus Liturgikus kislexikon, 21.oldal)

Az előszenteltek Liturgiáról Fülöp metropolita atya gondolatait olvashatjuk az egyházmegyei honlapon: https://hd.gorogkatolikus.hu/Az-Eloszenteltek-Liturgiajarol-2020-februar-25

A Szombathelyi Görögkatolikus Szervezőlelkészség területén (Szombathelyen, Zalaegerszegen és Sopronban) nem végeztek még előszenteltek liturgiáját, de szeretnénk ezt a speciális nagyböjti szertartást bevezetni és megismertetni. Nehéz úgy bevezetni egy szertartást, ahol a vecsernye (alkonyati zsolozsma) végzése is nehézségekbe ütközik. Külön nehézséget okoz, hogy a „szórványban” a hétköznapi szertartásokon való részvétel sincs gyakorlatban, nehezen megoldható a hívek számára (pl. este mindenki a gyerekeit szedi össze az iskolából és velük kell tanulni, készülni.) Újabb nehézséget okoz számunkra a hétköznap esti időpontok pl. Szombathelyen, ahol saját kápolna hiányában esténként a római katolikus közösség használja a kápolnát. Szerencsére ebben hamarosan lesz változás.

Éppen ezért 2020-ban az első nagyböjti időszakra a következőt tűztük ki célul a közösségeink (szombathelyi, zalaegerszegi és soproni közösségeink) esetében:

Rendszeres felkészülés az előszenteltek liturgiájára énekpróbák formájában (pl. vasárnapi szertartások előtt ill. után), mivel ennek a szertartásnak mind a papi, mind a hívek által énekelt énekei is más dallamokon énekelendők. A sztihirák dallamai is minden alkalommal változnak, ezeket is gyakorolnunk kell.

Sopronban heti rendszerességgel vesznek részt a hívek csütörtökönként az esti liturgiákon, ezért itt csütörtök esténként fogunk végezni előszenteltek liturgiáját. Kivételt csak az első nagybőjti hét csütörtöke (2020.02.27) és a vasvári előszenteltek liturgiája (2020.03.19) miatt lesz csak.

A szombathelyi és a zalaegerszegi közösség számára egy időpont már fix Vasváron, 2020.03.19-én csütörtökön 18 órakor, mivel péntekenként este végeznek római misét a templomban. További időpontokat akkor tudunk megadni, ha a jelenleg zajló „saját” görög kápolna kialakítása a volt Annunciáta kolostor alagsorában elkészül.

Addig is, a friss kántorjelöltjeinkkel és friss 4-6 tagú „kórusunkkal” tanulgatjuk az előszenteltek liturgiájának énekeit, a Bazil liturgia énekeit és a még speciálisabb nagyheti énekeket. Ezen felül a kis csapattal egységesen részt veszünk áprilisban Máriapócson a kántorok lelkigyakorlatán, ahol Fülöp metropolita atya fogja vezetni az előszenteltek liturgiáját.

Kérjük Jézus Krisztust, hogy adjon nekünk türelmet és következetességet ezen céljaink „bevégzésére” is! Tisztában vagyunk azzal, ahogyan a heti rendszerességel történő szertartásokhoz az erőt és a résztvevőket megadta, ezen terveinket is támogatni fogja, még ha nem is lesznek művészileg és más szempontból olyan tökéletesek. Szeretettel ajánljuk fel Istennek ezeket az órákat a szabadidőnkre fordítható időnkból, hogy tovább haladjunk a keleti lelkiség megismerésében az ország nyugati részében is.

Elek Antal szervezőlelkész