„Gondoskodik róla az Isten, hogy családonként legalább egy valakinek legyen hite, jóravalósága, hogy többiek is segítséget nyerjenek!

„Már látom, hogy gondoskodik róla az Isten, hogy családonként legalább egy valakinek legyen hite, jóravalósága, hogy többiek is segítséget nyerjenek! Konitszában ismertem egy családot ahol mindenki érdektelen volt az Egyház iránt. Egy lány kivételével. Amint a harangszót meghallotta, talpra ugrott, mindent munkát abbahagyott és a templomba ment. Még akkor is mikor a németek megszállták a várost és a harangozó azért verte félre a harangot, hogy az emberek elmenekülhessenek otthonról, ő az esti Isten tiszteltre sietett! Nagyon együtt érző is volt, míg szülei zsugoriak. Az apja, étel helyett, egy darab száraz kenyeret mártott vízbe és azt ette. Az anyja is nagyon szűk markú volt! Még ha a gyermekei magas beosztásban voltak is, nagy vagyonnal, ő a parázsba nyúlkált tüzért, hogy a gyufával spóroljon! Kávéfőzőnek egy konzerves dobozt használt! Mikor a Sztomiosz Kolostorban voltam, az anyja tiszteltt engem. Így a lánya, ha valami szegénynek akart adni valamit otthonról és nem tudta titokban elhozni, ezt mondta neki: „Anya, a szerzetes kéri ezt”. „Adjad, adjad neki”, mondta ő. Csak a szerzetesre nem mondott az anyja nemet. De a német megszállás alatt is a lány csenden segített a szegényeknek. Búzát csent ki a raktárukból, hátára vette, elvitte a malomba, megőröltette és szét osztotta szegény családok között. Egyszer rajtakapta az anyja, mit szenvedett szegény! Akkor megfogadta: „Istenem, adjál nekem egy munkát és az egész fizetségemet a szegényeknek fogom adni”.Másnap felvették egy alapítványhoz. Ó, hogy mennyire örült! És megtartotta fogadalmát, még egy pár zoknit se vett a fizetéséből magának, mindet eladományozta. Hányan mondják most: „Istenem add meg, hogy megszentelődjenek még a szüleinek csontjai is!”. Ezért később az Isten gondoskodott az Anyjáról is.”

Részlet Athoszi Jerondasz Paisziosz, Igék, 4.kötet, 160-161.o.

„Vele áldjuk az Urat és az Atyát, és vele átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlóságára vannak teremtve.”

Bibliai gondolatok a karácsonyi bőjti, bűnbánati időszakra (Jakab levél 3, 1.18)

A nyelv megfékezése.

3 1Testvéreim, ne akarjatok annyian tanítók lenni, hisz tudjátok, hogy ránk annál súlyosabb ítélet vár. 2Mert sokban vétünk mindnyájan. Ha valaki nyelvével nem vétkezik, az tökéletes férfi, az képes egész testét is megfékezni. 3Ha ugyanis a lovak szájába zablát teszünk, hogy engedelmeskedjenek, akkor egész testüket irányíthatjuk. 4Lám, a hajókat is, bármilyen nagyok, bármilyen erős szelek hajtják is őket, a kis kormány oda irányítja, ahova a kormányos akarja. 5Ugyanígy parányi testrész a nyelv is, mégis nagy dolgokat vallhat magáénak. Nézd, milyen kicsi a tűz, és milyen nagy erdőt felgyújt! 6A nyelv is tűz, a gonoszság világa. A nyelv az a tagunk, amely egész testünket beszennyezi, lángba borítja változékony életünket, maga meg a pokoltól fogott tüzet. 7Mert az összes vadak, madarak, csúszómászók és tengeri állatok természetét meg lehet szelídíteni, s meg is szelídíti az emberi természet, 8de a nyelvet senki emberfia nem képes megszelídíteni: az nyugtalan gonosz, tele van halálos méreggel. 9Vele áldjuk az Urat és az Atyát, és vele átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlóságára vannak teremtve. 10Ugyanabból a szájból áldás és átok jön. Testvéreim, ennek nem volna szabad így lennie! 11Vajon a forrás esetében ugyanabból a nyílásból édes víz is fakad meg keserű is? 12Testvéreim, teremhet fügefán olajbogyó vagy szőlőn füge? Nem törhet elő sós forrásból édes víz.

A bölcsesség.

13Van köztetek bölcs és értelmes ember? Azt a helyes életmódból fakadó, szelíd bölcsességben végbevitt cselekedetei bizonyítsák. 14Ellenben ha keserű irigység és önzés van szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazsággal ellentétben. 15Ez a bölcsesség ugyanis nem felülről származik, hanem földi, érzéki, sátáni. 16Mert ahol irigység és önzés honol, ott zűrzavar van és mindenféle hitványság. 17A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el, és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató. 18Az igazság gyümölcsét békében vetik el azok számára, akik békét teremtenek.

„Ők még nem értették meg az erejét és az értékét az imádságnak.”

„Jerondasz, az egész családnak együtt kell este imádkozni?

A felnőttek viselkedjenek nemes lelkűen. Ők imádkozzanak, és a kicsinyeknek mondják: „Ha akartok, maradjatok egy kicsit”. Ha már egy kicsit nagyobbak a gyerekek, lehet egy rendszerük, 15 perc a nagyobbaknak, 2 vagy 5 perc a kisebbeknek és utána amennyit akarnak ők. Ha a szülők erőltetnék, hogy a teljes esti imádságon (apodipno) részt vegyenek, rosszul viselnék. Nem kell őket kényszeríteni, mert ők még nem értették meg az erejét és az értékét az imádságnak. A szülők, tegyük fel ehetnek babot és húst, mindenféle nehéz ételt. Amikor azonban a kisgyermek még csak tejet iszik, fogják neki mondani, hogy egyen húst, mert jobban erősít? Lehet hogy jobban erősít, de szegény gyermek nem tudja megemészteni. Ezért eleinte egy kevés húst adnak neki szafttal, hogy akarjon újra enni.

Jerondasz, néha a felnőttek is olyan fáradtak este, hogy még az esti imádságot sem tudják elvégezni. Ha nagyon fáradtak vagy betegek, akkor mondják csak el a fele imát, vagy legalább egy „Mi Atyánkot”. Ne hagyják el teljesen az imádságot. Ahogy a háborúban is, ha egyedül maradsz estére egy magaslaton, ellenségektől körbe zárva, leadsz pár lövést, hogy elijeszd a támadókat, elvéve így kedvüket a rohamtól. Így ők is hadd eresszenek el pár lövést, hogy megijedjen az ördög és elmenjen.

Az imádságnak nagy ereje van a családban. Ismerek két testvért, akik nem csak azt érték el imájukkal, hogy ne váljanak el szüleik, akiknek problémájuk volt egymás közt, hanem még szeretetteljesebbé tették őket. Nekünk az édesapánk ezt mondta:„Nem tudom mit fogtok csinálni, de naponta kétszer jelentkezni kell az Istennél, hogy tudja hol vagytok”. Minden reggel és minden este imádkoztunk az Ikonok előtt együttesen, az apám az édesanyám és a gyermekek és végül leborultunk a Krisztus Ikonja előtt. Amikor pedig valami probléma volt a családban, imádkoztunk, hogy megoldódjon. Emlékszem egyszer, mikor megbetegedett a legkisebb testvérünk, az apám mondta: „Gyertek kérjük meg az Istent, hogy vagy gyógyítsa meg, vagy vegye magához, hogy ne szenvedjen”. Mind imádkoztunk, és megygyógyult. De az asztalnál is mind együtt ültünk. Először imádkoztunk, és utána kezdtünk enni. Ha valaki az asztali áldás előtt kezdett enni, ezt mondtuk: „Ő paráználkodott”. Az önmegtartóztatás hiányát paráznaságnak tartottuk. A család szétbomlását jelenti, ha mindenki akkor ér haza amikor akar, és magába eszik pedig lehetne másképp is.”

Részlet Athoszi Jerondasz Paisziosz, Igék 4. kötet, 164.165.o.

2020. november 20. – Az Istenszülő templombavezetése (Alkonyati Istentisztelet)

Ünnepi sztihirák és olvasmányok

Uram tehozzád sztihirái: 1. hang Mintája: Ó, felséges csoda…

Ma örvendezzünk, ó hívek, / zsoltárokban dicsőítvén az Urat, / és tisztelvén az ő megszentelt hajlékát, / az élő frigyszekrényt, / ki a befogadhatatlan / Igét méhébe fogadta, / ki az Úr elé vezettetik, / mint testileg harmatgyenge leányka, // és Zakariás nagy főpap által / örvendve fogadtatik, /’ mint Istennek lakhelye. Kétszer.

Ma Krisztus Istenünk / szent dicsőségének élő hajléka, / a nők közt egyedül áldott és tisztaságos, / bevezettetik törvényszerűleg a templomba, / hogy a szentélyben éljen; / s lelkileg vele együtt örvend Joákim és Anna, / és a szüzek karai / zsolozsmát zengenek az Úrnak, // zsoltárilag énekelvén /’ és az ő Anyját dicsőítvén.

Te vagy a próféták jövenlése, / apostolok dicsősége, / a vértanúk dicsekvése / és minden földi szülöttek megújulása, / Istennek szűz Anyja, / ki által kiengesztelődtünk az Istennel. / Azért tiszteljük / az Úr házába való bejöveteledet, // és az angyallal énekben / kiáltjuk néked tisztaságos: üdvözlégy, /’ kik a te könyörgéseid által üdzülünk.

4. hang. Mintája: Mint a vértanúk…

A szentek között szent és szeplőtelen / a Szentlélek által vezettetik be, / és angyal által tápláltatik, / lévén ő legszentebb hajléka / a mi Istenünknek, / ki mindeneket megszentel / az ő bepése által, / és malaszttal tölti el /’ az elesett emberi természetet. Kétszer.

A szüzek örvendezve / s gyertyával kezükben / mennek ma a lelki Szövétnek előtt, / és áhítattal bevezetik őt / a szentek szentélyébe, / előhirdetni akarván a bele / kifejezhetetlen módon kisugárzan fényességet, / mellyel a lelki tudatlanság homálya /’ meg fog világíttatni.

Vigadva fogadd el ma, / ó Zakariás, / és lelkesülten dicsérd ma te, Anna, azt, / kit jövendölve hirdettek az istenes próféták, / és vezesd be a szent hajlékba, / hogy szentségben nevelkedU fel, / s hogy legyen a mindenek Királyának isteni trónja, / palotája és nyughelye /’ és tündöklő lakása.

Dicsőség. Most és. 8. hang.

Ifjú fiatalságodban Isten jegyese, Királynőnk, / eljöttél az Úr hajlékába, / hogy mint megszentelt Szűz, / a szentek szentélyében nevelkedjél fel. / Akkor küldetett hozzád, ó tisztaságos, Gábor arkangyal is, / égi eledelt hozvánked. / A mennyeiek elcsodálkoztak, / látván a Szentlelket reád szállani. / Azért ó tisztaságos és szeptelen, / ki a mennyben és a földön dicsőíttetel, /’ üdvözítsd a mi nemünket!

Olvasmányok

Kivonulás könyvének olvasása (40,1-5. 9-10. 16. 32-33):

Szólt az Úr Mózeshez, mondván: az első hónapban, a hó első napján, állítsd fel a bizonyság hajlékát, és helyezd el benne a bizonyság ládáját, és född be azt a függönnyel! Azután vidd be az asztalt és a gyertyatartót, és tedd rá az arany tömjénezőt, hadd füstöljön csak a bizonyság ládája előtt! Tedd fel a leplet is a hajlék bejáratára! Aztán vedd a kenet olaját, és kend fel a hajlékot felszerelésével együtt, hogy szentté legyen, és szenteld meg az oltárt is, és az lesz a szentek szentje. Mózes pedig mindent úgy vitt végbe, amint az Úr parancsolta. Befedte a felhő a bizonyság sátrát, és betöltötte azt az Úr dicsősége. Mózes nem is tudott bemenni a szövetség sátrába, mert a felhő beárnyékolta azt, és a hajlékot az Úr dicsősége töltötte be.

Királyok III. könyvének olvasása (1 Kir 8,1; 3-7; 9-11):

Történt, hogy mikor befejezte Salamon az Úr házának építését, egybegyűjtötte Izrael vénjeit a Sionon, hogy elhozzák az Úr szövetségének ládáját Dávid-városából, vagyis Sionról. Akkor a papok fölvették a ládát és a bizonyság sátorát s a szent hely minden eszközét, amely a sátorban volt. A király és Izrael egész sokasága a láda előtt haladt. Aztán bevitték a papok az Úr szövetségének ládáját a helyére, a templom debir-helyére, a kerubok szárnya alá. A kerubok ugyanis kiterjesztették szárnyukat a láda fölött, és befödték a ládát és rúdjait fölülről. A ládában nem volt semmi egyéb, mint a két kőtábla, a szövetség táblái, amelyeket Mózes tett bele a Hórebnél, ahol az Úr adta azokat. Történt pedig, hogy mikor a papok kijöttek a szentélyből, a felhő betöltötte az Úr házát, úgy hogy a papok nem állhattak szolgálatba a felhő miatt, mert az Úr dicsősége betöltötte az Úr házát.

Ezekiel próféta jövendölésének olvasása (43,27–44,4):

Ezeket mondja az Úr: Eme napok elmúltával, a nyolcadik napon és azon túl is készítsék el a papok az oltáron egészen elégő áldozataitokat és békeáldozataitokat: és én kegyes leszek hozzátok, úgymond az Úr Isten. Aztán visszavitt engem a szentély külső kapujának irányában, mely kelet felé nézett: és az zárva volt. És az Úr így szólt hozzám: Emberfia! Ez a kapu zárva marad: ne nyissák ki és senki se menjen rajta be, mert az Úr, Izrael Istene vonul majd be rajta: azért zárva legyen! Csak maga a fejedelem ülhet majd benne, hogy megegye a kenyerét az Úr előtt: a csarnok kapujának irányából vonuljon be, és annak irányában távozzék! Majd elvitt engem az északi kapun keresztül a ház elé, és láttam, hogy íme az Úr dicsősége betöltötte az Úr házát.

Lítiai sztichirák

1. hang. Bolgár dallam

Örvendezzen ma a magasságos mennyország, / a felhők örömet harmatozzanak, / a mi Istenünk fölötte dicsőséges nagyvolta miatt, / mert íme, a napkelet felé tekintő ajtó, / ki terméketlenségből ígéret folytán született, / és isteni hajlékul ajánltatott föl, / ma szeplőtelen áldozatul az Úr templomába vezettetik. / Hárfát pengetve örvendezzen ma vid, s mondja: / „Utána szüzek vitetnek a Királyhoz, / az ő társai hozzád vitetnek” / az Isten sátraiba, az ő megtisztításának helyére, / hogy annak hajlékában nevelkedjék, / ki az Atyától örök idő előtt sérülés nélkül született, /’ a mi lelkünk üdvösgére.

Dicsőség. Most és. 5. hang.

Örvendetes nap ragyogott föl ma, / mert ma az Úr templomába vezetik be azt, / ki szülés előtt és szülés után is szűz maradt. / Örvendezik az öreg Zakariás, / az Előhírnöknek atyja, / és vígan zengedezi: / A szorongatottak közbenrója, / mint szent, a szent templomhoz közeleg, / a mindenek Királyának sátra megszenteltetik! / Vigadozzon Joákim, az istenős, / Anna örvendezzen, / mert mint hároméves Jerkét, / a szeplőtelen Királynőt áldozzák föl Istennek! / Anyák vigadozzatok, / szüzek ujjongjatok, / magtalanok örvendezzetek, / mert az előre megjövendölt nagy Királynő / a menny ajtajait megnyitotta: /’ Örvendjetek népek és vigadjatok!

Előverses sztichirák

5. hang. Mintája: Üdvözlégy…

Örvend az ég és a föld / a lelki eget látván jönni, / hogy az Úr hajlékában felnevelkedjék, / az egy és szeplőtelen Szüzet, / kihez csodálkozva kiáltott föl Zakariás: / Ó az Úrnak szentélye, / megnyitom előtted a hajlék ajtaját, / örvendve vigadozzál abban, / mert reád ismertem és hiszem, / hogy Izrael megígért szabadulása már zeleg, / s tőled születik az Isten Ige, /’ ki hoz a világnak bőséges kegyelmet.

Elővers: Szüzek vezettetnek a királyhoz, az ő társai hozzád vitetnek.

Az Istent / fé Anna / isteni kegyelmet mutatott, / midőn a kegyelem ajándékát, / a szeplőtelen örök Szüzet / örömmel vezeti az Isten zába, / gyertyákat vivő szüzeket állítván eléje és mondván: / Jer gyermekem, / a téged Alkotónak légy áldozati ajánlata / és jó illatú tömjénje. / Lépj be a szentélybe, / lásd a titkokat és készülj, / hogy Jézus vidám és ékes hajkává légy, /’ ki ad a világnak bőséges kegyelmet.

Elővers: Megszenteli hajlékát a Fölges.

Az Isten / hajlékának belsejébe helyeztetik / az Istent befogadó hajlék, / a tisztagos Szűz, / és gyertyavivő szüzek járulnak előtte. / Vigadoz a boldog házaspár, Joákim és Anna, / hogy a Teremtő Nemjét szülték, / ki a szentek szentélyében lakozik, / és angyal által tápláltatik, / mint Krisztusnak anyja, /’ ki ad a világnak gazdag kegyelmet.

Dicsőség. Most és. 6. hang

Ma a hívők gyülekezetei összejöttek, / hogy lelkileg ünnepeljünk, / és az Isten házában bemutatott Istenszülő Szüzet / áhítattal dicsérjük, / ki minden nemzetekből előre kilasztatott / a mindenek Királya, Krisztus Istenlakhelyéül. / Jertek gyertyavi Szüzek, / dicsérjétek az örök Szűznek szármasát. / Anyák, minden gondotfélretéve / kövessétek a jövendő Isten Anyját / és a világ örömének eszközjét. / És mindnyájan az angyallal együtt / „Üdvözlégy” kiáltsuk a Malaszttalteljesnek, /’ ki szüntelenül könyörög a mi lelkünkért.

Forrás:https://hd.gorogkatolikus.hu/A-zsolozsma-az-egyhaz-imadsaga—2020-november-16-22-2020-november-15

„Szerencsétlen bűnösök!”

Bibliai gondolatok-Pünkösd utáni 24. hét csütörtök

2Tessz 2,13-3,5

Atyámfiai! Nekünk mindenkor hálát kell adnunk Istennek értetek, testvérek, akiket Isten szeret, azért, mert Isten kiválasztott titeket első zsengéül az üdvösségre a Lélek megszentelése és az igazság hite által. Meg is hívott erre titeket evangéliumunk által, hogy elnyerjétek Urunknak, Jézus Krisztusnak dicsőségét. Azért tehát, testvérek, legyetek állhatatosak és tartsátok erősen a hagyományokat, amelyeket akár élőszó, akár levelünk útján tanultatok. Urunk, Jézus Krisztus pedig, és Isten, a mi Atyánk, aki szeret minket és örök vigasztalást s jó reménységet ajándékozott nekünk kegyelemben, buzdítsa és erősítse meg szíveteket minden jótettben és beszédben. Egyébként, testvérek, imádkozzatok értünk, hogy az Úr igéje, amint nálatok is, terjedjen és dicsőségre jusson, s megszabaduljunk az alkalmatlan és gonosz emberektől, mert a hit nem mindenkié. Az Úr azonban hű: ő megerősít titeket és megóv a gonosztól. Ami titeket illet, bizalmunk van az Úrban, hogy megteszitek és meg fogjátok tenni, amit parancsolunk. Az Úr vezesse szíveteket Isten szeretetére és Krisztus béketűrésére.

Lk 13,1-9

Abban az időben Jézushoz jöttek néhányan, akik hírt hoztak neki azokról a galileaiakról, akiknek vérét Pilátus az áldozatukéval vegyítette. Feleletül Jézus ezt mondta nekik: „Vajon azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többi galileai, mivel mindezt elszenvedték? Mondom nektek: Nem! De ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanígy elvesztek. Vagy az a tizennyolc, akire rádőlt a torony Siloéban, és megölte őket, vajon azt hiszitek, hogy vétkesebbek voltak minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Mondom nektek: Nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, mindnyájan ugyanígy elvesztek.” Aztán ezt a példabeszédet mondta: „Egy embernek volt egy fügefa a szőlejében. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Ezért így szólt vincellérjéhez: »Íme, három esztendeje ide járok, gyümölcsöt keresek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt hiába a földet?« Ő azonban feleletül ezt mondta neki: »Uram, hagyd még az idén, amíg körülásom és megtrágyázom, hátha gyümölcsöt terem. Hogyha mégsem, akkor majd jövőre vágd ki azt!«”

„Mindennapi, legnagyobb bajom: a bűnök, amelyek megsebzik és emésztik a szívemet. Csakhogy ez ellen a baj ellen minden nap ott van a leghatalmasabb Megmentő és Üdvözítő, Jézus Krisztus.Ő minden áldott nap észrevétlenül, kegyesen jót tesz velem. Szerencsétlen bűnösök! Ismerjétek meg ezt az Üdvözítőt, amiként én ismerem kegyelme, adománya által.”

Részlet Kronstadti Szent János, Életem Krisztusban, 43.o.

“Jöjjetek, Atyám áldottai!”

Kedves Testvérem!

Jöjjetek, Atyám áldottai!

Jézus, a világmindenség Királya azt mondja: Vegyétek birtokba a nektek készített országot, mert ennem és innom adtatok, felruháztatok, befogadtatok, meglátogattatok…

Azt ígéri, hogy akik jót tesznek másokkal, azok elnyerik jutalmukat az Ő országában. A 2021 szeptemberében tartandó 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve a tetteinkkel szeretnénk kimutatni hitünket a világ felé. Ehhez viszont Jézustól kapunk erőt. Őt imádjuk az Oltáriszentségben, de hozzá imádkozunk otthonunk csendjében is. Tegyük ezt most hetedik alkalommal ismét közösen egy óra szentségimádásban, vagy otthon végzett imával november 21-én, Krisztus Király ünnepének előestéjén a világ ezernyi pontján.

Csatlakozz hozzánk a corpusdomini.iec2020.hu oldalon!

A helyi közösségünkkel mi is összegyűlünk, hogy Krisztust együtt imádjuk.

Helyszín: Zalaegerszeg-Zalabesenyői Alexandriai Szent Katalin templom
Magyarország 8900 Zalaegerszeg-Zalabesenyő, Besenyő u.2.

Szervező közösség: Szombathelyi Görögkatolikus Szervezőlelkészség

Bővebb információ: www.zalaigorogkatolikus.hu
16.00 Görögkatolikus esti zsolozsma (vecsernye) és 17.00 Szent Liturgia

Várunk november 21-én!

Szeretettel,
Elek Antal szervezőlelkész
Zalaegerszeg-Zalabesenyői Alexandriai Szent Katalin templom
Szombathelyi Görögkatolikus Szervezőlelkészség

„Az amit az ember akar, nem mindig az Isten akarata is.”

Gyermektelenség

– Jerondasz, megkérdezett bennünket egy házaspár kik vérszegénységben szenvednek, hogy kell-e gyermeket vállalniuk. Azt mondtuk nekik, kérdezzék meg a Lelki Atyjukat.

– A Lelki Atyák nem mondhatják az ilyen házaspároknak, hogy ne vállaljanak gyermeket. Jóravalóságra kell őket vezetni, hogy küzdjenek az önmegtartóztatásért és körültekintően vezetni őket.

– Jerondasz, vannak házaspárok kik nagyon lelkileg élnek, mégsincs gyermekük.

Az Isten sokaknak nem ad gyermeket, hogy szeressék a világ összes gyermekét minta sajátjukat és segítsenek lelki újjászületésükben. Volt egy ember kinek nem volt gyermeke, de mikor kijött a házból, a környék összes gyermeke odasereglett és nagy szeretettel vették körül. Nem eresztették munkába menni. Látjátok, az Isten nem adott nekik saját gyermekeket, de megajándékozta azzal az áldással, hogy a szomszédság összes gyermeke mint apját szerette és a maga módján segítette őket lelkileg. Az Isten döntései végtelen bölcsek. Máskor meg azért nem ad gyermek áldást az Isten, hogy elrendezzen egy-egy árvát is. Ismertem egy jó Keresztényt, aki ügyvéd volt. Egyszer mikor a városában jártam, meglátogattam, és szíveslátása rábírt, hogy nála maradjak egy napig. Megismertem a feleségét is, ki hasonlított hozzá az erényekben. Beszéltek nekem egymás lelki életéről. Később sok Kereszténytől tudtam meg, hogy segítenek rajtuk. Az Istennek ez az embere tisztességgel végezte az ügyvédi munkát. Ha látta, hogy valaki szélhámos, nem csak, hogy nem vállalta az ügyet, de szigorúan meg is feddte, hogy változzon meg. Ha bűnöst látott, de bűnbánót, próbálta valahogy rendbe hozni a dolgokat vagy csökkenteni a büntetést. Ha szegényt látott kivel igazságtalanság történik, egyáltalán nem kért pénzt és a tárgyaláson próbálta felmentetni. Nagyon egyszerűen élt, így a kevés pénz amit keresett elég volt neki, még arra is futotta, hogy szegény családokon segítsen. Az ügyvéd otthona valódi lelki oázis volt a város sivatagában. Ott összegyűltek az emberek gondjaikkal, szegények, munkanélküliek családi problémákkal, ő pedig melléjük ált mint jó apa. Voltak ismerősei különböző beosztásokban, akinek telefonált, szívességet kérve mások számára és senki se mondott neki „nemet”, mert mindenki szerette és tisztelte. Ugyan így tevékenykedet a felesége is. Szegény gyermekeken segített vagy fiatalokon kik nehezen boldogultak tanulmányaikkal. Úgy tekintettekrá mint édesanyjukra. Egyszer csak azonban előadta nekem egy panaszát. „Mikor megházasodtam, Atyám, mondta el, rögtön felmondtam tanárnői állásomat, mert úgy gondoltam igazán jó anya leszek. A Krisztustól még azt is kértem, hogy adjon nekem húsz gyermeket, de sajnos egyet se adott”. Ekkor így feleltem neki: ” Neked, testvérem, ötszáznál több gyermeked van és még panaszkodsz? Krisztus látta jóságos szándékodat és megjutalmaz érte. Most, hogy annyi gyermek lelki újjászületésében segítesz, jobb anyává válsz sok más anyánál és túl teszel még a sok gyermekes anyákon is. Nagyobb fizetséged is lesz, mert a lelki újjászületéssel a gyermekeknek biztosítva lesz az örök élet”. Egyébként örökbe is fogadtak egy kislányt és rá hagyták vagyonukat. Ő ápolta őket és mikor elhunytak kolostorba ment – még ha az otthonuk olyan is volt mint a kolostor, mert az összes szertartást felolvasták. Az esti istentiszteleten más keresztény testvérek is részt vettek, a déli és a reggeli imákat hármasban olvastak. Ezek az áldott lelkek sok fájó lelket segítettek meg. Isten nyugosztalja őket is.

Ezért mondom, hogy a legnagyobb és a legjobb sokgyermekes az az ember ki újjá született lelkileg és segít a világ összes gyermekének lelki újjászületésében, hogy biztosítsák lelküket a Paradicsomban.

– Néhányan, Jerondasz, kiknek nem lehet gyermeke, örökbefogadáson gondolkoznak. – Igen, jobb ha örökbe fogadnak. Nem kell erőltetniük. Az amit az ember akar, nem mindig az Isten akarata is.

– Jerondasz, az örökbe fogadó szülők, egy bizonyos korban el kell, hogy mondják a gyermeknek, hogy örökbe fogadták?

– E, a legjobb, ha elmondják neki. De az aminek jelentősége van, hogy nagyon és helyesen szeressék a gyermeket. Vannak gyermekek kik a saját szüleikkel élnek, de más embereket jobban szeretnek, mivel a szülőknek nincsen szeretete.

Részlet Athoszi Jerondasz Paisziosz, Igék, 4. kötet, A családi élet, 73-76.o.