„Ha tettek nélkül megmutatod nekem a hitedet, tetteim alapján én is bebizonyítom neked a hitemet.”

Jakab levél 2,14-26

14Testvéreim, mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, tettei azonban nincsenek? Üdvözítheti a hite? 15Ha valamelyik testvérnek nincs ruhája és nincs meg a mindennapi tápláléka, 16és egyiketek így szólna hozzá: „Menj békében, melegedj, és lakjál jól!”, de nem adnátok meg neki, amire testének szüksége van, mit használna? 17Ugyanígy a hit is, ha tettei nincsenek, magában holt dolog. 18Azt is mondhatja valaki: „Neked hited van, nekem meg tetteim.” Ha tettek nélkül megmutatod nekem a hitedet, tetteim alapján én is bebizonyítom neked a hitemet. 19Hiszed, hogy csak egy Isten van, s jól is teszed. Ám ezt a gonosz lelkek is hiszik, mégis remegnek. 20Akarod-e tudni, balga ember, hogy a hit tettek nélkül mennyire meddő? 21Ábrahám, a mi atyánk, nem a tettei alapján igazult meg, amikor odatette fiát, Izsákot, áldozatul az oltárra? 22Láthatod, hogy hite működött tetteiben és tettei tették teljessé a hitét. 23Így teljesült az Írás szava: „Ábrahám hitt Istennek, ez megigazulására vált” és: „Isten barátjának” nevezték. 24Látjátok tehát, hogy az embert a tettek teszik igazzá, nem a hit egymagában. 25Ugyanígy a parázna Rácháb is nem a tettek által igazult-e meg, amikor menedéket adott a hírszerzőknek, s aztán más úton engedte őket tovább? 26Mert ahogy lélek nélkül halott a test, a hit is halott tettek nélkül.

„Az ima által ismerjük meg Isten akaratát egy bennünket foglalkoztató kérdésben.”

A démonok kemény harcot viselnek a küzdők ellen. Az imával az ember szembeszáll velük, s azok így fokozatosan tehetetlenekké válnak. Hészükhaszta József atya írta egy fiatal szerzetesnek, aki ilyen harcot vívott: „Te nem látod, hogy minden egyes imával hányan esnek el közülük, hányan fordítanak hátat. Csak azt látod, mennyire sérülsz te magad, pedig őket is érik csapások, ők is szenvednek. Minden egyes alkalommal, amikor kitartunk a türelemben, hanyat-homlok menekülnek, és minden egyes ima mély sebeket ejt rajtuk. Így hát ne várd azt, hogy ha te a csata idején golyókat és nyilakat lősz ki feléjük, ők majd cserébe csokoládéval és egyéb édességgel kedveskednek neked!”” (Hészükhaszta József, Az Isten megismeréséről, 16.levél. 90.oldal)

Az ima által ismerjük meg Isten akaratát egy bennünket foglalkoztató kérdésben. Hészükhaszta József atya mondta: „Ha meg akarjátok ismerni Isten akaratát, teljesen mondjatok le saját akaratotoktól, minden más gondolattal és tervvel együtt, s imádságotokban kérjétek mélységes alázattal Istentől ezt az ismeretet. Azután tegyétek, ami a szívetekben körvonalazódik, vagy hangsúlyossá válik, és az Isten akarata szerint lesz. Akiknek nagyobb bátorságuk vagy jártasságuk van, amikor ennek megismeréséért imádkoznak, tisztábban hallják meg bensőjükben az isteni felvilágosítást, és figyelmesebbé válnak, életükben semmit sem téve az isteni felvilágosítás nélkül.”

„Mit kell kérnünk az imádságban? Paisziosz atya mondta: „Testvérem, semmi egyebet ne kérj az imádban, mint bűnbánatot. A megtérés ugyanis magával hozza az alázatot, az alázat vonzza Isten kegyelmét, és Isten kegyelmében ott rejtőzik mindaz, ami az üdvösségedhez szükséges, s még az is, ami esetleg ahhoz kell, hogy egy másik lelken segíteni tudj.””

Hészükhaszta József atya mondta: „A tiszta imához vezető utunk kezdete a szenvedélyek elleni küzdelem. Lehetetlen a Jézus-imában előrehaladni, amíg a szenvedélyek működnek. Mindazonáltal ez nem akadályozza az ima kegyelmének jelenlétét: elég, ha a lustaságtól és a hiú dicsőségvágytól megszabadulunk.””

Egy sztihira és egy ószövetségi olvásmány az előszenteltek Liturgiájából – Nagyböjt 1. péntek

CSODÁIDNAK ISTENTŐL KAPOTT kegyelmét * mindazokra kiterjesztetted, Tivadar vértanú, * kik hittel fordulnak hozzád. * Ezért magasztalunk téged, * foglyok kiváltója, betegek gyógyítója * nélkülözők gazdagítója, hajózok megőrzője; * ki a háznép hiábavaló szökését megakadályoz­tad, * és a kifosztottak előtt kárukat előre fölfedted. * bajnok, aki a katonákat is megfegyelmezted, * hogy a fosztogatástól tartózkodjanak; * ki a gyermekek kéréseit szívesen teljesíted, * és meleg pártfogója vagy szent emléked tisztelőinek, * kikkel együtt reánk is, vértanúságod magasztalóira, * kérd Krisztustól a nagy kegyelmet!

Példabeszédek könyvének olvasása (3,19-34):

Isten az ő bölcsességével alapozta meg a földet, az egeket pedig értelemmel készítette. Az ő tudtával hasadlak szét a mélységek, és fakasztottak a felhők harmatot. Fiam, ne téveszd hát ezeket szemed elől! Tartsd meg az én tanácsomat és gondolatomat, hogy élhessen a lelked, és kegyelem szálljon a fejedre! Ez majd gyógyulására szolgál a testednek és gondoskodást biztosít csontjaidnak. Békében és biztonsággal járhatsz akkor minden utadon. és meg nem botlik a lábad. Ha leülsz, nincs mitől félned, ha pedig lepihensz, édes lesz az álmod. Ne félj akkor váratlan rémségtől s a gonoszok reád szakadó indulatától, mert az Úr lesz melletted, és megóvja lábadat, hogy tőrbe ne ejtsenek. Ne tagadd meg a jótéttel a rászorulótól, hogyha kezed segíthet neki! Ne mondd azt neki: „Menj el, és holnap gyere vissza, akkor majd adok!” – hogyha tüstént jót lehelnél vele! Mert nem tudhatod, mit hoz majd a holnap. Ne kovácsolj rosszat barátod ellen, amikor az benned bízva tartózkodik nálad! Egy emberrel se veszekedj ok nélkül, nehogy aztán majd veled tegyen rosszat valaki! Ne pályázz az erőszakos emberek szégyenteljes szerencséjére, és ne igyekezz követni azok útjait, mert tisztátalan az Úr színe előtt minden elvetemült, s nem ülhet az igazakkal együtt. Az Úr átka van a gonoszok házán, de áldott az igazak hajléka. Az Úr a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak viszont kegyelmet ad.

Egy sztihira és egy ószövetségi olvásmány az előszenteltek liturgiájából – Nagyböjt 1. szerdája

„AMI ERÉNY, AMI DICSÉRET, * az méltó a szentekhez. * Mert ők pallos alá hajtották fejüket érted, * ki meghajlítottad az egeket és leszállottál: * vérüket ontották teérted, * ki magadat üresítetted ki * és szolgai alakot vettél fel; * ők is mindhalálig megaláztatva * a te szegénysegédet utánozták. * Az ő imádságaik által, * a te irgalmad sokasága szerint * Istenünk, könyörülj rajtunk!

Példabeszédek könyvének olvasása (2,1-22):

Fiam, ha befogadod magadba a tőlem hallott parancsolatot, akkor megnyílik füled a bölcsességnek, és szívedet megértésre hajtod, átveszed azt a saját fiad számára is okulásul. Mert ha a bölcsességet hívod segítségül, és értelmesen adsz hangot, s ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és kutatod, mint az elrejtett kincset, akkor megérted az Úr félelmét, és Isten ismeretét megtalálod. Hiszen az Úr adja a bölcsességet, és tőle származik a tudás és az értelem. Ő tartogat kincset az üdvösségre törekvő igazaknak és védelmezi azok lépteit, hogy megmaradjanak az igazságosság ösvényein, és őrködik az igazak útjain. Akkor majd megérted az igazságosságot és a törvény rendelkezesét, és minden jószándék megvalósításához igazodsz. Mert ha bölcsesség tölti be elmédet, és lelkeddel a szépet veszed észre, a jó tanács megőriz, és szent megfontolás tart meg téged. Megment a rossz úttól, és az olyan embertől, aki nem szavahihető. Jaj azoknak, akik elhagyják az egyenes utat, hogy a sötétség ösvényein járjanak! Jaj azoknak, akik a gaztetteknek örülnek és az eltorzult rosszaság láttára ujjonganak, akiknek görbék az ösvényeik és útjaik elvetemültek, akik igyekeznek távol tartani téged az egyenes úttól és elidegeníteni az igazságérzettől. Fiam, ne kerítsen hatalmába a rossz tanács, mely abbahagyatja veled az ifjúkori tanulmányt és elfeledteti Isten szövetségét, mert az ilyennek a halálhoz közeli a lakóhelye, és útjai a halandókkal együtt az alvilágba vezetnek. Azok közül, akik ezen járnak, senki nem tér vissza, és senki nem találja már meg az egyenes ösvényeket, mert az ilyenek már nem tarthatják fenn az életéveiket sem. Pedig ha jó úton járnának könnyen megtalálnák az igazak sima ösvényeit. A jók lesznek majd a föld lakói, és az ártatlanok maradnak meg rajta: a gonoszok útjai pedig kivesznek a földről, és a törvényszegők kipusztulnak onnan.”

Előszenteltek liturgiája a Szombathelyi Szervezőlelkészség területén 2020-ban

Előszenteltek liturgiája

A bizánci egyház sajátos nagyböjti szertartása. Ősi előírás szerint nagyböjtben szombat és vasárnap vagy ünnep kivételével Szent Liturgiát nem végeztek, az egyház hetente kétszer mégis meg akarta áldoztatni a híveket, hogy a böjti harcban el ne csüggedjenek. Ezért jött létre az Előszenteltek liturgiája, mely ünnepélyes áldoztatási szertartásnak tekinthető.

Első része a nagy alkonyati istentisztelet menetét követi, szentírási olvasmányokkal. A sztihirál alatt a pap az előző vasárnapon álváltoztatott szentséget az előkészületi asztalra viszi, majd később ünnepélyes menetben visszahozza az oltárra.

A második rész a kérő ekténiától a Szent Liturgia rendjét követi, szentáldozással. Átlényegülés tehát nincs benne. – Nagybőjt szerdáin, péntekjein és a nagyhét első három napján van előírva a végzése.” (Forrás: Ivancsó István: Görög Katolikus Liturgikus kislexikon, 21.oldal)

Az előszenteltek Liturgiáról Fülöp metropolita atya gondolatait olvashatjuk az egyházmegyei honlapon: https://hd.gorogkatolikus.hu/Az-Eloszenteltek-Liturgiajarol-2020-februar-25

A Szombathelyi Görögkatolikus Szervezőlelkészség területén (Szombathelyen, Zalaegerszegen és Sopronban) nem végeztek még előszenteltek liturgiáját, de szeretnénk ezt a speciális nagyböjti szertartást bevezetni és megismertetni. Nehéz úgy bevezetni egy szertartást, ahol a vecsernye (alkonyati zsolozsma) végzése is nehézségekbe ütközik. Külön nehézséget okoz, hogy a „szórványban” a hétköznapi szertartásokon való részvétel sincs gyakorlatban, nehezen megoldható a hívek számára (pl. este mindenki a gyerekeit szedi össze az iskolából és velük kell tanulni, készülni.) Újabb nehézséget okoz számunkra a hétköznap esti időpontok pl. Szombathelyen, ahol saját kápolna hiányában esténként a római katolikus közösség használja a kápolnát. Szerencsére ebben hamarosan lesz változás.

Éppen ezért 2020-ban az első nagyböjti időszakra a következőt tűztük ki célul a közösségeink (szombathelyi, zalaegerszegi és soproni közösségeink) esetében:

Rendszeres felkészülés az előszenteltek liturgiájára énekpróbák formájában (pl. vasárnapi szertartások előtt ill. után), mivel ennek a szertartásnak mind a papi, mind a hívek által énekelt énekei is más dallamokon énekelendők. A sztihirák dallamai is minden alkalommal változnak, ezeket is gyakorolnunk kell.

Sopronban heti rendszerességgel vesznek részt a hívek csütörtökönként az esti liturgiákon, ezért itt csütörtök esténként fogunk végezni előszenteltek liturgiáját. Kivételt csak az első nagybőjti hét csütörtöke (2020.02.27) és a vasvári előszenteltek liturgiája (2020.03.19) miatt lesz csak.

A szombathelyi és a zalaegerszegi közösség számára egy időpont már fix Vasváron, 2020.03.19-én csütörtökön 18 órakor, mivel péntekenként este végeznek római misét a templomban. További időpontokat akkor tudunk megadni, ha a jelenleg zajló „saját” görög kápolna kialakítása a volt Annunciáta kolostor alagsorában elkészül.

Addig is, a friss kántorjelöltjeinkkel és friss 4-6 tagú „kórusunkkal” tanulgatjuk az előszenteltek liturgiájának énekeit, a Bazil liturgia énekeit és a még speciálisabb nagyheti énekeket. Ezen felül a kis csapattal egységesen részt veszünk áprilisban Máriapócson a kántorok lelkigyakorlatán, ahol Fülöp metropolita atya fogja vezetni az előszenteltek liturgiáját.

Kérjük Jézus Krisztust, hogy adjon nekünk türelmet és következetességet ezen céljaink „bevégzésére” is! Tisztában vagyunk azzal, ahogyan a heti rendszerességel történő szertartásokhoz az erőt és a résztvevőket megadta, ezen terveinket is támogatni fogja, még ha nem is lesznek művészileg és más szempontból olyan tökéletesek. Szeretettel ajánljuk fel Istennek ezeket az órákat a szabadidőnkre fordítható időnkból, hogy tovább haladjunk a keleti lelkiség megismerésében az ország nyugati részében is.

Elek Antal szervezőlelkész

„Az ellenség… erőt vesz az akaraton, s a harcképtelen embert fogságba ejti, amelyből az Úr szabadíthatja ki.”

Kronstadti Szent János: A bűn

Az ellenség azért, hogy bűnre késztesse az embert, pokoli homályba borítja a lelket, a szívet pedig illúzióval és édes érzéssel vonja magához; erőt vesz az akaraton, s a harcképtelen embert fogságba ejti, amelyből az Úr szabadíthatja ki.”

Vajon mi okozza, hogy egyetlen rossz szó, egy rágalmazó szó a legkellemetlenebb hatást teszi ránk, lelkünk mélyéig megrendít, miközben – ezzel ellentétben – olykor ezer jó szó, például az Istenről és a világban való működéséről, el sem jut a szívig, hanem elszáll? Jön az ördög, és elragadja a szót, amelyet az emberek szívébe ültettek, elveti s felneveli szívünkben a gonoszság magvait, és nem szalasztja el a legkisebb alkalmat sem arra, hogy a felebarát iránti ellenségeskedést vagy irigységet hintse el bennünk.”

A bűn lezárja a szív szemét; a tolvaj, a parázna, a pénzsóvár, a falánk, az iszákos mind azt gondolja, hogy elrejtőzhet a szenvedélyeivel. „Mezítelen vagyok és elrejtőztem” (Ter 3,10). Így beszél a tettei révén valamennyi bűnös, aki elrejtőzik a mindenütt jelen lévő Isten előtt. Isten azonban lát és ítél.”

Bibliai gondolatok – Vajhagyó vasárnap, Keresztelő János próféta fejének I. és II. megtalálása (2020.02.23)

Evangéliumi szakasz: Mt 6, 14-21

14Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei Atyátok is megbocsát nektek. 15De ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket.

A böjt.

16Amikor böjtöltök, ne öltsetek olyan ábrázatot, mint a képmutatók, akik komorrá változtatják arcukat, hogy lássák böjtölésük! Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. 17Te, amikor böjtölsz, kend meg fejedet és mosd meg arcodat, 18hogy ne lássák rajtad az emberek, hogy böjtölsz, hanem csak Atyád, aki a rejtekben is ott van! Akkor Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.

A kincsgyűjtés.

19Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és rozsda marja, s ahol betörnek és ellopják a tolvajok! 20A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol nem rágja moly és nem marja rozsda, s ahol nem törnek be és nem lopják el a tolvajok! 21Ahol a kincsed, ott a szíved is.

Apostoli szakasz:Róm 13,11-14,4

11Ehhez tartsátok magatokat, felismerve az időt. Itt az óra, hogy fölébredjünk az álomból: üdvösségünk közelebb van, mint amikor hívők lettünk. 12Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. 13Éljünk tisztességesen, mint nappal, ne evés-ivásban és részegeskedésben, ne kicsapongásban és tobzódásban, ne civakodásban és versengésben. 14Inkább öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek testeteket, nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen. Óvás a botránkozástól. 14 1Karoljátok fel a hitben gyengét, anélkül, hogy felfogását elítélnétek. 2Némelyik azt hiszi, hogy mindenfélét ehet, az aggályos azonban csak zöldségfélével táplálkozik. 3Aki eszik, ne nézze le azt, aki nem eszik. Aki meg nem eszik, ne ítélje el azt, aki eszik. Hiszen Isten azért a magáénak tekinti. 4Ki vagy te, hogy más szolgája fölött bíráskodol? Saját ura előtt áll, vagy bukik. De állni fog, mert elég hatalmas az Isten, hogy fenntartsa.

A tökéletes bánat felindítása (Forrás: Görög katolikus szertartású énekeskönyv)

Jóságos Istenem! Szívem mélyéből bánom minden bűnömet, mert azokkal megbántottalak téged, a legfőbb és szeretetre legméltóbb Jót. Te atyai szeretettel teremtettél, és én rút hálátlansággal fizettem szeretetedért, visszaéltem jóságoddal, újra eltékozoltam szent kegyelmedet. Te öröktől fogva szeretsz engem, én viszont ifjúságomtól kezdve csak szomorítalak. Bocsáss meg Istenem, s könyörületed sokasága szerint töröld el minden gonoszságomat. Szeretlek téged mindenek felett, és soha semmiért meg nem bántalak, soha bűn által nem fordulok el tőled. Irgalmas Jézus, add ehhez szent kegyelmedet. Ámen.

Szentgyónás előtt (Forrás: Görög katolikus szertartású énekeskönyv)

Uralkodó Úristen, ki nem akarod a bűnös halálát, hanem életjobbulását óhajtod; ki minden bűnbánattal eléd boruló bűnöst kegyesen fogadsz: fogadj irgalmadba engem is, ki bánom bűneimet! Adj szívembe töredelmet, s irányítsd lelkiismeretemet, hogy jóságodban bízva, bűneimet félelmetes ítélőszéked előtt megvallhassam, s ezáltal bennem is megdicsőíttessék a te legtiszteltebb, fölséges neved, Atya, Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Február 24. Szent János fejének I. és II. megtalálása

(Forrás: Lakatos László, Szentek virágoskertje, 2010. 245-246.oldal)

Keresztelő János fejét Heródiás egy tisztességtelen helyen rejtette el. Erről Heródes helytartójának felesége: Johanna tudott, akinek nevét szent Lukács említi. (8,3.) Ő, szánakozva az előhírnök halálán, a fejét titokban eltemette egy edényben az Olajfák hegyén. Később egy nemes ember, Ince, vásárolt magának földet az Olajfák hegyén Heródes birtokán. Kívánva egy kis templomot is építeni, az alapot ásva, megtalálta a próféta fejét és magánál tartotta. Halála előtt azonban, félve, hogy a szent fejét a hitetlenek kigúnyolják, újra a földbe rejtette azon a helyen, ahol megtalálta. Nagy Konstantin császár idején két szerzetes jött Jeruzsálembe, hogy felkeresse a szent helyeket. Egyiküknek megjelent az Előhírnök, és kérte, hogy ássák ki a földből a fejét. Ettől az időtől ünnepelték a szent fej I. magtalálását. A szerzetesek, hazatérve egy fazekassal Emesszából, könnyelműen neki adták csomagjukat a szent fejjel. A fazekas háza erre eltelt mindenféle földi jóval. Halála előtt ő átadta a fejet nővérének őrzésre, aztán az ereklye egyik helyről a másikra vándorolt, amíg egy Euszthát nevű ariánus szerzeteshez jutott. Ő elrejtette a fejet egy barlangba Emessza közelében. Később ezen a helyen kolostor épült, és isteni kinyilatkoztatás folytán Marcell főnök 452-ben másodszor is megtalálta az Előhírnök fejét. Azután a fejet Khalkedonba, majd Konstantinápolyba vitték.

Tanítás: Jézus: Nincs semmi elrejtve, ami ki ne tudódnék. (Mt 10,26)

Keresztelő János bűnbánatot hirdet.

Máté 3 1Abban az időben föllépett Keresztelő János és Júdea pusztájában ezt hirdette: 2„Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa.” 3Ő az , akit Izajás próféta említ, amikor így szól: „A pusztában kiáltónak ez a szava:
Készítsétek elő az Úr útját!